กลุ่มงานนโยบายและแผน

- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562-2566 (แผนระยะ 5 ปี) icon_new
-แผนปฏิบัติการปี 2562 icon_new
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 icon_new
- แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
ปีที่ 3- 2561
- แนวทางการประกอบพื้นฐาน - ปี -61
-
แนวทางการประกอบพื้นฐาน - ปี -60
-
หมดเวลาหมดปัญหาสำนักงาคณะกรรมการกำหนด: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2561
-
โครงการ / กิจกรรมตาม 6 ปีการศึกษา2560

- ครงการ / กิจกรรมตาม 6 ปีการศึกษา2560ชุดเต็ม
-หนังสือหนังสือหนังสือยุทธศาสตร์หนังสือหนังสือน, สพพ
-งสืัหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือนาหนังสือหนังสืออหนังสือหนังสือ้หนังสือหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือมูลหนังสืออพ - ผลสรุป

การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีที่มีคุณภาพดี

ข้อมูลสารสนเทศ

-แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 2559 แยกรายโรงเรียน icon_new
-แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 2559 ภาพรวมเขต icon_new
-แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
-แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน
-แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี-59
-ข้อมูลปีการศึกษา 2560 icon_new
-ข้อมูลปีการศึกษา 2559
-ข้อมูลปีการศึกษา 2558
-ข้อมูลปีการศึกษา 2557
-ข้อมูลปีการศึกษา 2556
-ข้อมูลทางการศึกษา 2555
-ข้อมูลทางการศึกษา 2554
-ข้อมูลปีการศึกษา 2553
-ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2549-2554
-ปฏิทินการรายงานข้อมูล 2556
-แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
- แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
- แบบสอบถาม OBEC ปลายปี
- ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาปี 2556
- คู่มือ DMC สำหรับโรงเรียน
- โครงการดำเนินงานเด็กซ้ำซ้อน | ติด G

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๖๑ PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 07 August 2018 16:10
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Last Updated on Tuesday, 07 August 2018 16:48
 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 26 June 2018 14:10
Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 14:12
 
รายงานประจำปี 2560 PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 26 June 2018 11:27
Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 11:28
 
เอกสารประกอบการประชุมระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF Print E-mail
administrator | Wednesday, 13 June 2018 15:07
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon_new

โปรแกรมการบันทึกข้อมูล สพฐ. ปรับปรุงโปรแกรม|
ที่ให้โรงเรียนบันทึกผ่านเว็บไซต์

https://e-budget.jobobec.in.th
โดยใช้รหัส per_code ของโรงเรียน 6 หลัก
โดยใช้รหัส per_code ของโรงเรียน 6 หลัก
Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:11
 
คู่มือเลข 13 หลักสำหรับโรงเรียน PDF Print E-mail
administrator | Monday, 21 May 2018 14:51
Last Updated on Monday, 21 May 2018 14:54
 
Page 1 of 3

รายการจัดสรรงบประมาณ

เพลงสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์อุบล 3

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

B-Plan
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ประวัติและประสบการณ์

มาตราฐานครุภัณฑ์ พัฒนาวิชาการ / งานอาชีพ

รวมคู่มือต่าง ๆ

shopping-bag-green คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
shopping-bag-green คู่มือโปรแกรม EFA
shopping-bag-green การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554
shopping-bag-green MOU ระหว่าง สพฐ.กับมหาดไทย
shopping-bag-green ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
shopping-bag-green คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
shopping-bag-green แนวทางการดำเนินงาน / คู่มือ (การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
shopping-bag-green
แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
shopping-bag-green การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการเขียนโครงการ
shopping-bag-green แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  2555 – 2558
shopping-bag-green มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
shopping-bag-green เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 icon_new

Who's Online

We have 2 guests online
logo footer   Powered by GaMo - All Rights Reserved