[ ]
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีึ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร.:.
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน.:.
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการด้านการศึกษาของสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเจ้าหน้าที่.:.
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน พฤษภาคม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ รองผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมเชิงปฏิบัติการ.:.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมความพร้อมการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ขาว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุม (Video Conference) รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ"..:.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม (Video Conference) รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมการเสริมสร้างความเข้าใจกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA).:.
วันที่ 30 เมษายน 2562 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม การเสริมสร้างความเข้าใจกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปี 2562 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพัรธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมกำหนดอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม.:.
วันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุม กำหนดอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ณ หอประชุมแก่สะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน.:.
วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง.:.
วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา.:.
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562.:.
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เชต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562.:.
วันที่ 8 มกราคม 2562 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา.อุบลราชธ่านี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา.:.
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ เรื่องนโยบายการขับเคลื่อนด้านยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนายตำรวจจากอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.:.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธาน ประชุมคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562.:.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไ่ม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน.:.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.:.
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นาย.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 - 5 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.:.
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวิทยา สุดดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลา่กรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.:.
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.3 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทักษะวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68.:.
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทักษะวิชาการและเทสโนโลยี ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ซึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 24 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงบออกเชิงสัญลักษณ์ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลโครงการจิตอาษาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ.:.
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคระร่วมกิจกรรมโครงการขยายผล"โครงการจิตอาษาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ช่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมศึกษาดูงานโตรงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้ราชการ.:.
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวตำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ". ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเพื่อนิเทศติดตามครูภาษาอังกฤษ.:.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมเพื่อนิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.:.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เข้วแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม.:.
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลงานดีเด่น และมอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้บริหาที่เกิดในเดือน กรกฎาคม นี้ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการพิจารณาความจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์.:.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมตณะกรรมการพิจารณาควาจำเป็น ขาดแคลน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.:.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประฃุมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้น ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ติดตามประเมินผล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกงานเขตพื้นทที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นานยสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ.:.
วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมวิทยากรแกนนำโปรแกรม Thai School Lunch.:.
วันที่ 28 มิถุนายน 2561ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผอ.สพป.อบ.3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานอบรมแกนนำโปรแกรม Thai School Lunch ตามโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนายการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลบราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุยเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ช่าว สพฐ. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต.3 ประชุม กรรมการ ก.ต.ป.น.และประธานกลุุ่มเครือข่ายสถานศึกษา .:.
วันที่ 12 มิุถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับตณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา.:.
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ประชุมกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด.:.
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 2 ระหว่าวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั้วคราวโรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสจากอำเภอศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สิรินธรและอำเภอตาลสุม โดยมีนายวิทยา สุดดี รอง.ผอ.สพป.อบ .3 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขรต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนโยบายแผนเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ.:.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 28 พฟษภาคม 2561 ว่าที่รัอยโทบุญเลิศ เขึยนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ.:.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศซึ่งเป็น นักเรียนทุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. มาจากโรงเรียนในสังกัด สพม.29 สพป.อบ.3และ สพป.อบ.5 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้งประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้งประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.:.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็คทรอนิกส์ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณืเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ.:.
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 ณ บริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา.:.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการ การจัดสรรงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.:.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมชี้แจงโรงเรียนผู้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา.:.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมชี้แจงโรงเรียนผู้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่มและเจ้าหน้าที ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้.:.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาและกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติและกล่าวคำปญิญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธืชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
วันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 3 ประธาน ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกว่าคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะต้อนรับ นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่ย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมสึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่.:.
วันที่ 24 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 25 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง.:.
วันที่ 24 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) ของข้าราชการครูสายงานการสอนณ หอประชุมแก่งสะพือผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนโนงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 23 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รองผุ้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึาษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมจัดสรรทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน.:.
วันที่ 18 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนายการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ประชุมกรรมการพิจารณาการย้าย /เปลี่ยนสถานศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.:.
วันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการพิจารณาการย้าย/เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย.:.
วันที่ 11 เมษายน 25612 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดงานสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ณศาลาเพียงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลรา่ชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์.:.
วันที่ 6 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทุบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 4 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปรธะานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผุ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 2 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา.:.
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิบูลมังสาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเนวาด้าคอนแวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และคณะศึกษานิเทศก์ที่ฝึกประสบการณ์ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เตารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิส เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่่ 19 มีนาคม 2561 นายนิวัลชัย โคตรพ้ฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป้นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.:.
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏบัติงานของลูกจ้างประจำ ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ การปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ณ ห้องประชุมประชุม 3 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปญิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันสตรีสากล ปี พ.ศ. 2561.:.
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะร่วมพิธีวันสตรีสากล พ.ศ.2561 ณ ลานจอดรถแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประะธาน วงโปงลางได้รับความอนุเคราะห์จากนายนโรดม ฟ้าสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเต็น มีตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเดินแบบในงานด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 18 กลุ่ม และ ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมครูภาษาอังกฤษ.:.
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมครูภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดวิชาเอกภาษาอังกฤษ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรประชุม รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน - พุธเช้าข่าว สพฐ. เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน.:.
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผุ้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเพื่อ เป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ช่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการจัดการเรียนการคสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.:.
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมชี้แจงโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและศึกษานิเทศก์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันมาฆบูชาอาเซี่ยน 2561.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมงานวันมาฆบูชาอาเซียน 2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนตฺ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร /ภาพ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ ณ ห้องประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น..:.
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์.:.
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์.:.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถใศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม รายการ พุธเช้ ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ .เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -09.00 น. โดยมีรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด.:.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนนำ้คำ โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ และบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ส.อ. ธีระยุทธ ดาราคำ พนักงานธุรการ ชั้น 3 ภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด.:.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนจันทน์โรงเรียนบ้านนกเต็น อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ส.อ.ธีระยุทธ ดาราคำเจ้าพนักงานธุรการชั้น3 ภาพ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รองผอ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน.:.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม้เหล็ก) ณ ห้องประชุม 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนพระราชทาน.:.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทานให้แก่โรงเรียนบ้านขัวแคน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน.:.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมพิธีมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทานให้แก่โรงเรียนบ้านขัวแคน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขขตพื้นที่การศึกษา สุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้ภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฺฏิบัติการ.:.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้และทักษะ การบริหารงบประมาณของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุระดับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม.:.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้ขว้ญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นการศึกษาสุจริต.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.:.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และการมอบหมายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการสอบ O - NET.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขจพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 ประธานประชุมคณะกรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ในการสอบ O - NET ณ หอประชุมแก่งสะพือ ซึ่งจะทำการสอบระหว่างวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 31 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จักิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 29 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รอง.ผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเตารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปญิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยมีกลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา รภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้.:.
วันที่ 26 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตรื วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวุัฒนธรรม(ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.:.
วันที่ 24 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ให้การตัอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ..:.
วันที่ 24 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุม รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนเริ่มเวลา 07.30 น.และ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เริ่มตั้งแต่เวลา08.00น. ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมทางไกล(ConFerence) .:.
วันท่ี 23 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมทางไกลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี.:.
วันที่ 18 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
วันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน มกราคม 2561 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกิดในเดือน มกราคม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ..:.
วันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมรายการพุธเช้าช่าว สพฐ. ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันครู.:.
วันที่ 16 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมธรรมาภิบาลโดยมีนายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3อ่านสารวันครู มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและครูจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ ให้กับคุณครู นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561.:.
วันที่ 11 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประธรรมาภิบาล ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่า"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี่" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ธนาคารออมสินมอบของขวัญวันเด็ก.:.
วันที่ 10 มกราคม 2561ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับมอบของขวัญวันเด็กจากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และสาขาบิ๊กซีพิบูลมังสาหาร ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส..:.
วันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. " บิ๊กคลินนิ่งเดย์ "มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตน อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน.:.
วันท่ี 9 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะกรรมการ ประเมินผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทอง อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ รายงาน สิบเอกธีระยุทธ ดาราคำ ถ่ายภาพ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ประชุมกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Hi-Speed Internet และระบบ Ict.:.
วันที่ 8 มกราคม 2561 ว่าที่ ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผอ.สพป.อบ.3 มอบหมายให้ ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ Hi-Speed Internetและระบบ Ict เพื่อการศึกษาทางไกลของโรงเรียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเ้รียนในสังกัด.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 3-5 มกราคม 2561 ได้ประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ในอำเภ สิรินธร ศรีเมืองใหม่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานปีใหม่ 2561.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานการจัดงานปีใหม่ 2561 วันที่ 29 ธ้นวาคม 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญ และรางวัลพิศษให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชชยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีย์ภัย.:.
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้เยียมครอบครัวเด็กหญิงศรินยา ดวงจำปา นักเรียนโรงเรียนบ้านยอดดอนชีที่ประสบอัคคีย์ภัย ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสิ่งของเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้จำเป็น ณ บ้านทรายมูลอำเภอ.พิบูลมังสาหาร จังหวดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ธันวาคม วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ.:.
วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.3 ให้เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแลกเป้า) ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์.:.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ รองผอ.สพป.ศก.3 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานเลี้ยงส่ง ดร..ธนาดุลย์ แสนทวิสุข.:.
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานเลี้ยงส่ง ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.3 ที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมพร สามทองกลำ่ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและคณะ ได้มาประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม EIT จากโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 50 โรงเรียนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่กาครศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เข้าตอบแบบสอบถาม IITและEBIT ณ หอประชุมแก่งสะพือผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใส.:.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุม พุธ เช้า ข่าว สพฐ..:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมจัดสรรงบประมาณ.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลบราชธานี เขต 3 ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2วันที่ 1 พฤศจิกานยน 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธาน ประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ณ หอประชุมแก่งสะพือ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET).:.
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.3 และคณะ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562".:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562" วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 209 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560.:.
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานในสพป.อบ.3 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.3 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีกำหนดการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร โรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกุล) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป //กลุ่มงานศึกษานิเทศก์(เจ้าของโครงการ) นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 รายงาน
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดงานมุทิตาจิต.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย.:.
วันที่ 18 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ ดร. ธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มระดับปฐมวัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT.:.
วันที่ 11 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ธนภณ พันธ์ศรี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน 209 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560.:.
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ปการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีนายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 18 เครือข่าย โดยมีนายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นเจ้าของโครงการ //น.ส.ทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ,ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน.:.
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลาทางการศึกษาจำนวน 209 คนโดยมีนายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ หัวหน้าศูนย์เสนารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นวิทยากร
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.:.
วันที่ 5 กันยายน 2560 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี คือ นางสาวสุวรีย์ อัครพงษ์เดชาโชติ และนายภูวดล เหล็กดำ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และผู้รับผิดชอบโครงการจากสถานศึกษา เป็นตัวแทนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนที่ถูกต้อง ตามหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น//นายอดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเจ้าของโครงการ //นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาพ,ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2560 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมถำ้ผาพญานาคราช อำเภอโขงเจียม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ฃ่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.:.
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสพป.อบ.๓ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นายธนภณ พันธ์ศรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการสอบสัมภาษณ์มีผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๒๗๕ คน และผู้สมัครสอบตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๕ คน โดยแบ่งจำนวนผู้สมัครสอบเป็นห้องละ ๒๕ คน รวมทั้งหมด ๑๒ ห้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลตามอัตราที่ได้กำหนดสำหรับผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านขึ้นไว้ 2 ปี รอบแรกจะทำสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 5 ราย และบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย/น.ส.ทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี่ เขต 3 อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.:.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่ พรบ.กำหนด และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและทิศทางเดียวกัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 240 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยมีคุณอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี และคุณเพชรรุ่ง ศรีพันธ์นักวิชาการคลังปฏิบัติการเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560.:.
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลาและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซี่ยน.:.
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซี่ยนและการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยนายอิศรา ศรีสุโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.:.
ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร และในเวลา 11.09 น.ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ บริเวณลานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา //รายงานกิจกรรม โดย นางสาวทุติยา แสนทวีสุข ภาพ+ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมระบบการควบคุมภายใน.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบการควบคุมภายใน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษศรีสะเกษ เขต 1 และนายสุรเวศ มณีภาค อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 209 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว นาสาวทุติยา แสนทวีสุข เจ้าของโครงการ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้.:.
ว่าที่ ร้อิยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก.:.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ว่าที่รต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก/จัดทำวีดิทัศน์ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มีทั้งหมด 85 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ. 3 จำนวน 2 คน เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 8 คน ข้าราชการครู 65 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน รวม 85 คน ณ หอประชุมธรรมภิบาล สพป.อบ.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์มาโดยตลอดอย่างดียิ่ง /นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศ เจ้าของโครงการ /นางสาวทุติยา แสนทวีสุข ภาพ-ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ .:.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ระดับชั้นประถมปีที่1 วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล โดยนางอมรวรรณ ภูษาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษและนายเขมทัต ภูษาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะซูเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ่าณและสวนสนาม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์.:.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดำเนิการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาตร์ โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง OLympic Day 2017.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประะทศไทย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง OLympic Day 2017 ณ เวทีชั่วคราวถนนอุปราชติดกับทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ระยะทางเดิน 4.5 กิโลเมตรและ ระยะทางวิ่ง 10.8 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณหกหมื่นคน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนายการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน.:.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ณ หอประชุมแก่งสะพือและอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต.:.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักรพรรพดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) เป็นพิธีกร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถตอบต่อนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560.:.
ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถตอบต่อนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ. เขต 3 โดยนางสาวทุติยา แสนทวีสุข เป็นเจ้าของโครงการ/นางสาวทุติยา ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ.:.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดประชุมการส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำกิจกรรมนักเรียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนางจรูญพร ภาเรื่องตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรและคณะเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ศึกษาดูงาน.:.
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะยโสธร เขต 2 ทีมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ประชุมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็ง การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่รอยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันรัตน์และคณะ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แจกจ่ายครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนให้โรงเรียนในเขตอำเภอโขงเจียม และสิรินธร.:.
กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และแจกจ่ายเครื่องให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แจกจ่ายครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน.:.
กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และแจกจ่ายเครื่องให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ และตาลสุม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ความยั่งยืนโรงเรียนในสังกัด.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ความยั่งยืนโรงเรียนในสังกัดให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการและมีทักษะเข้าใจตรงกันในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สอดคล้องกับกิจกรรม 4 H การปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรฯ 2551 ให้เป็นเอกภาพและทิสทางเดียวกัน วันที่ 23 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีปิดการอบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท .:.
ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพิธีปิดการอบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) และ ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผอ.สพป.อบ.3 ให้เกียรติมาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในด้านการใช้หลักสูตรมาพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น /นำโดย นายอิศรา ศรีสุโน เจ้าของโครงการ พร้อมด้วยทีมประสานงานเจ้าหน้าที่สพป.อบ.3 /นางสาวทุติยา แสนทวีสุข ,นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม , นายอภิชาต จำปาเทศ ภาพ/ข่าว ,
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560.:.
นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก โดยมีว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติการเปิดงาน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนร.อาเซียนให้กับครูผู้มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สามารถพัฒนาศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนต่อไป //ทุติยา ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค.๖๐.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ. ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ (ทุติยา) ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รร.บ้านคำบง).:.
วัวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำบง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องโรงเรียนบ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 เช่น ผอ.รร.บ้านไร่ ผอ.รร.บ้านสงยาง ผอ.รร.บ้านนาทอย ผอ.รร.บ้านโนน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564).:.
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิธีเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทุกสังกัดและผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวน 220 คน คือ ผวจ.อำนาจเจริญ, รอง ผวจ.อุบลราชธานี, รอง ผวจ.ศรีสะเกษ, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารใน 5 จังหวัด โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษตลอดการประชุมสัมมนา จิรารัตน์ รงค์โยธิน / ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตากเขต 2 เป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณด้านทิศใต้หอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนการสึกษาระดับชาติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต).:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาระดับชาติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด โดยคุณครูชำนาญ ทองด้วง ครูโรงเรียนบ้านหนองเชือก เป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมี นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนางสาวเรไร แย้มสะอาด จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่-เข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2560.:.
วันที่ 25 เม.ย.2560 ว่าที่รต.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่-เข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สัมมนา "ดงฟ้าห่วน" สวนสัตว์อุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค.:.
นายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3 ได้รับมอบหมายจาก ว่าท่ีร้อยตรี ทวีสักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูรตวิชาแผนท่ีเข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.บุคลากรและเจ้าหน้าที่สรงน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สรงน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย วันท่ี 18 เมษายน 25560 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระประธาน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระประธานประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย วันท่ี 18 เมษายน 2560 มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 บวงสรวงศาลพระภูมิ.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยพร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ วันที่ 18 เมษยน 2560 เนื่องในโอกาสวันสงกราสต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ประจำเดือน เมษายน 2560 วันท่ี 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ รวมพระสงฆ์สามเณร จำนวน 55 รูป ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมี ดร. โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนาคและมอบนาค วันท่ี 9 เมษายน 2560 ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ค่าติดตั้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน.:.
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการฯ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการร่วมจัดงานให้การต้อนรับ (ทุติยา) ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมอบรมค่ายจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนสังคม.:.
ว่าท่ีร้อยตรี.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายเคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานพิธีจัดกิจกรรมค่ายอบรมจิตสาธารณะเพื่อบริการสังคมชุมชนแทน วันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายสุพจน์ แสงโสมคณะกรรมการธรรมาภิบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเข้าร่วมอบรมด้วย มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเข้าร่วมประชุมด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รร.บ้านคำบง, รร.บ้านสิม).:.
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำบงและโรงเรียนบ้านสิม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่ อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี.:.
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ทั้ง 5 เขต , ผอ.มัธยมศึกษา เขต 29 , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รอง ผอ.สพป. ทั้ง 5 เขต, รอง ผอ.สพม.29 , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ทั้ง 5 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 3 ประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าท่ีนาย สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เชิญชวนบริจาคโลหิต.:.
"วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ มารับบริจาคโลหิต ที่สนง.สพป.อบ.๓ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมี ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ มาให้กำลังใจรองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม บุคลากรภายในสนง. และผอ.รร.และครูในสังกัดสพป.อบ.3 พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ด้วยค่ะ" / ทุติยา (กระรอก) ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
วันที่ 3 มีนาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน โดย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รร.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ รร.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ โดยมี รองฯอภิสิทธิ์ บุญยา นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ นายอภิชาต ศรีภาค์ นางสุภาพร เจริญศรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลรทาชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศพนักงานราชการ.:.
นายธนภณ พันธ์ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขรต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศพนักงาน ราชการท่ีมารายงานตัววันท่ี 1 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 22 คน จำนวน 9 รายวิชาเอก และมีวิชาเอกนาฏศิลป์มีผู้สละสิทธิ์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ.๖๐.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ. ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ (ทุติยา) ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว.:.
สพป.อบ.3 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร และโรงเรียนบ้านยอดดอนชี (จิรารัตน์ /ภาพ-ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 19 อัตรา 9 กลุ่มวิชาเอก ลูกจ้างชั่วตราวตำแหน่งครูจ้างรายเดือนจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 อัตรา พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา รับสมัครวันท่ี 8 - 17 ก.พ.60 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม 2 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการเตรียมสอบ O - NET.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O - NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลให้กับพระนวกะท่ีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.:.
คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้กับพระนวกะ ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ วันท่ี 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีเจ้าอาวาสวัดมหาวนรามเป็นประธานสงฆ์และนายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อบ.3เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและได้ปฏิบัตธรรมท่ีวัดสิรินธรวรารามและวัดป่าโพธิญาณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย "กัมพล วัชรพล" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1).:.
นายพะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย"กัมพล วัชรพล"โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 22 มกราคม 2560 โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนหนี้สินข้ราชการครู.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประะชุมเงินทุนหมุนเวียนข้าาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุม (I CU).:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธี ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) วันท่ี 4 มกราคม 2560 ณห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.:.
คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประชุมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมปีท่ี 3 เพื่อให้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /รูปถ่าย
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แนวทางการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร, โรงเรียนบ้านปากโดม และโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ เรื่อง แนวทางการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาความต้องการ และให้กำลังใจครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ บุญยา ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิบูลฯ, ผอ.โรงเรียนบ้านปากโดม, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูล, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากโดม, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบ้านโป่ง).:.
ว่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาความต้องการ และให้กำลังใจครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งได้นำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนแม่เหล็ก) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ศรีเมืองใหม่ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และนายอภิมุข วิชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมคณะเข้าร่วมการปฐมนิเทศ วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นทีการศึกษา วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตัอนรัยคณะดูงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต2 .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพึ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ซึ่งขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบผลสำเร็จและกิจกรรมดีเด่นจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ดขต 3 จัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ประธานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2559 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนายการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีท่ี 89.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำวนยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรแลเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีท่ี 89 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีึการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราขธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน รุ่นท่ี 1 - 3 ระหว่างวันท่ี 17 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้วาราชการจังหวัดเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แสดงความยินดีกับผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้รับย้าย.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการพิศิษฐ ขาวจันทร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีโรงเรียนบ้านนาจาน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื่นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายอภิชาติ ศรีภาค์ ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะ ผอ.กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนัีกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการเขียนโครงการ.:.
นายธนภณ พันธ์สรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมการเขียนโครงการท่ีตอบสนองตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรแลเจ้าหน้าท่ี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพิการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะ ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี สวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึีกษาอุบลราชนี เขต 3 ประขุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเ้ดือนวีนท่ี 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และประธานกล่าวแสดงความไว้อาลัย พระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไฃยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ร่วมพิธีถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึคกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าท่ีว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมผูครูผู้สอนหลักสูตร ผู้คัดกรองทางการศึกษา.:.
นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร "ผู้คัดกรองทางการศึกษา ระหว่างวัีนท่ี 20 - 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เขัารับการอบรมปแระกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมลงนาม น้อมเกล้าฯถวายอาลัย และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.อบ.3 ร่วมลงนาม น้อมเกล้าฯถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ บริการแก่ประชาชนในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนในเขตบริการสามารถติดต่อรับโบว์ไว้ทุกข์ได้ที่ สพป.อบ.3 ในวันและเวลาทำการ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปแระถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีรยน (O - NET).:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธี ประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) ปีการศึกษา 2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทร าธิราช บรมนาถบพิตร.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ประกอบด้วยว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และคณะ รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจำปีการศึกษา 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผอ. ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครองและนักเรียน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระพร้อมนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพนางเอมอร หวานอารมณ์.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางเอมอร หวานอารมณ์ มารดานางสาวเมทินี หวานอารมย์ วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ณ วัดบ้านด้ามพร้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุุ่มและเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีวัดสนามชัย อำเภอพิบูลมังสาหาร วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ด้วยการทำบุญถวายสังฆทาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอกลุ่มและเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการทำบุญสังฆทานท่ีวัดหลวง อำเภอพิบูลมังสาหาร วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 / 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการศำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่และนายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงารเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ปฐมนิเทศครูผู้ช้่วยบรรจุใหม่รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยจำนวน 5 คน กลุ่มวิชาเอกพลศึกษ๋า 2 คน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 คน และกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 คน ณ ห้องประชุม 2 วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีอบรมครูวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นท่ี 1 - 6 วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายนิวัลย์ชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง เคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว".:.
นายธนภณ พันธศรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานมุทิตาจิตให้กับ นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและนางสาวอรวรรณ แก้วลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน 2559 วันทื่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีจัดงานมุทิตาจิต ให้กับบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 77 ราย วันท่ี 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลและห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมโรงเรียนคู่พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดประชุมโรงเรียนคู่พ้ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน จากสำนักงานป.ป.ช.วิทยากรผู้บรรยายท่านอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการป.ป.ช.บรรยายเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด สพป.อบ.๓ จำนวน ๒๒๑ คน/นายอดุลย์ ผินโพธิ์ เจ้าของโครงการ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.:.
นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ. 3 ประธานพิธีเปิดอบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง การประเมินออนไลน์และการทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันท่ี 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมคัดกรอง ไอคิว อีคิว.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ ประธานพิธีเปิดอบรมการคัดกรองไอคิว อีคิว นักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่โซน ๓ (อำเภอพิบูลมังสาหาร สิรินธร โขงเจียม)วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมบำรุงราษฎร์ รพ.พิบูลมังสาหาร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 180 คน
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 ตามพระราชบัญญัติคุัมครองเด็ก พ.ศ 2546 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันท่ี 15 - 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะวันท่ี 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฺฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ.:.
นายบัญญัติ พงษศรีกูรนายอำเภอพิบูลมังสาหารประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ วันท่ี 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 12 กันยายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากร วันท่ี 10 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.:.
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา วันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมพีรดาริเวอร์วิวรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพ้ฒนากิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2559 วันท่ี 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นท่ีัการศึกษาสุจริต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 5 กันยายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แข่งขันกีฬา สพฐ. เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีแข่งขันกีฬา สพฐ เอ พีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 12 ฉลองครบรอบ 12 ปี กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา วันท่ี 2 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียนเพือคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและโรงเรียนท่ีได้เข้ารับการแข่งขันมี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแขมใต้นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้างเสริมวินัยทางการเงินโรงเรียนในสังกัด.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินโรงเรียนในสังกัด วันท่ี 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พังงา.:.
นายจักรพันธ์ ไชยยิ่ง กฤษศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะท่ีมาศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เขต 1 วันท่ี 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3o นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กิจกรรม “ทริปอิ่มใจ ไปสิรินธร”.:.
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้อุปการะได้จัดกิจกรรม “ทริปอิ่มใจ ไปสิรินธร” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6.:.
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะทำงานจัดทำการผลิตและถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงประจำ สพป.อบ.3.:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานจัดทำขอบข่ายและรายละเอียดประกอบการผลิตและถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2559.:.
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนประชุม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการสังกัด สพป.อบ.3 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้ารับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้น ผอ.สพป.อบ.3 ได้มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2561 มอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคม ตามลำดับ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 รองผอ. ผอ.กลุ่มและศึกษานิเแทศก์ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำ MOU การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดกับ ผอ.สพป. ผอ.สพม. และผอ.สพป.ผอ.สพม.ทำ MOU การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.อบ.3 .:.
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ได้ต้อนรับ นายประไพ รัตนไพจิต นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามจุดเน้น สพฐ. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลพิบูลมังสาหาร วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ โดยมีนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ปฏิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2559.:.
นายอภิชาตื ศรีภาค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ว่าท่ี ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ3 ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.3 พร้อมนายสถิตย์ พิมพ์ทราย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ เพื่อเตรียมการรับการประเมิน โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ โดยมีนายพบตะวัน พานอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้และคณะครูให้การต้อนรับ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผลงานการออกแบบนักประชาสัมพันธ์ของ สพป.อบ.3.:.
ผลงานของตัวแทนกลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ร่วมทำผลงานการออกแบบ Obec Line ส่ง สพป.อบ 3
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีครูและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.อบ.3 เข้ารับการอบรม โดยมีนายปัญญา แพงเหล่า นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.1 และ นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 เป็นวิทยากร (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ตรวจติดตามงานนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะ ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคณะ ในการตรวจติดตามงานนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครังที่ 3 ระดับภูมิภาค จุดแข่งขันที่ 1 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559.:.
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครังที่ 3 ระดับภูมิภาค จุดแข่งขันที่ 1 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ถ่ายภาพเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2559.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้จัดให้มีการถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 ร่วมถ่ายภาพเพื่อจัดทำเป็นหนังสือที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559.:.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ก่อนประชุมได้มอบโล่รางวัลแก่ให้โรงเรียน พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กรกฎาคมด้วย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.คัดเลือก สพท.เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 .:.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ว่า ที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 โดยมีผู้ให้การต้อนรับประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ผอ.กองบริการการศึกษาเทศบาลพิบูลมังสาหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ จิรารัตน์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559.:.
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ก่อนประชุมได้มอบโล่รางวัลแก่ให้โรงเรียน พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนด้วย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน.:.
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหยกแก้ว โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ตรวจติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.:.
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และออกติดตามฯ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 , โรงเรียนบ้านห้วยแดง , โรงเรียนบ้านยอดดอนชี และโรงเรียนสนามชัย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559.:.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559.:.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันวิสาบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ บริเวณค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 99 ค้น พร้อมด้วย รอง ผอ. และ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อพื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (มณัญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนพฤษภาคม 2559.:.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่เจ้าหน้าที่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ก่อนประชุมได้มอบโลห์รางวัลให้โรงเรียนพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
วันที่ 25 เมษายน 2559 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันสวรรคต ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมาหกรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล เพื่อสืบสานประเพณีไทยและขอพรในปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานประพณีสงกรานนต์ปี 2559.:.
วันที่ 11 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวข้าราชการอาวุโส สรงน้ำพระ ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 เพื่อสีบสานประเพณีไทย วันขี้นปีใหม่ไทย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนเมษายน 2559.:.
วันที่ 11 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี่เจ้าหน้าที่ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมปฏิบัติการพัฒนาโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น ( Building Skill for Debate).:.
ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประธานในการเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน(Building Skill for Debate) ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทว๊ศักดิ์ นามศรีร ผอ.สพป.อุบลราชธานี กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมคือตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในแต่ละเขตๆละ ๒ คนของโชนอิสานตอนล่าง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันจักรี ปี 2559.:.
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์และเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรก โดยมีคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรภาครัฐ เอกชน แสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายสุจริต.:.
วันที่ 4 เมษายน 2559 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(โรงเรียนสุจริตเครือข่าย) สพป.อบ.3 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้รวมประชุมมี นายอดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จำนวน 22 โรงเรียน (มมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน.:.
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ข้าราชการในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในงานนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศนานัปการสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน และเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อมอบหมายในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของการดำเนินงาน ผู้ร่วมประชุม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เลขา สพฐ.เปิดงานมหกรรมวิชาการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 4 H นิทรรศการชุมชนคูเมือง กศน และกิจกรรมลูกเสือ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แสดงความยินดี นายจิตติ เสือสา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานแสดงความยินดีที่ นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบธงลูกเสือ"ต้านยาเสพติด".:.
วันที่ 24 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติด ให้ลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารและประธานกลุ่มเครือข่าย สพป.อบ.3.:.
วันที่ 22 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ผู้ร่วมประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรและลูกจ้างในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขานรับนโยบายตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย .:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บริาคโลหิตให้เหล่ากาชาดอุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีเป็นหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลรา๙ธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
วันที่ 2 มีนาคม 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจราชการในแต่ละสังกัดที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุบลราชธานี กรณีปกติ และแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 นโยบายสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ให้อ่านออก เขียนได้ และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้" มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดตามลำดับ โดยร่วมตรวจ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษลูกจ้างประจำ.:.
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ในการอบรมมีลูกจ้างประจำ เข้าอบรมจำนวน 91 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) รับโล่ห์รางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันกีฬาประเภทเครื่องร่อนนาน-ไกล งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) พร้อมด้วยครูผู้สอน รับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพิสุทธิ์ บุษยพพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบแทน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีมอบจักรยานยืมเรียน(พระราชทาน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานยืมเรียน(พระราชทาน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ยากจนและด้อยโอกาส มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียน ในครั้งนี้ ได้มอบให้นักเรียนที่ยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป จำนวน 44 คัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติให้นักเรียนและครูผู้สอนที่ได้เหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 เและโรงเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้สำหรับข้าราชการที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีประจำปี 2558.:.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 - 5 และ สพม. 29 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างเครือข่ายประสานงานของบุคลากรระหว่างเขตพื้นที่ ในปีนี้ สพม. 29 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมครูวิชาการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558.:.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมครูวิชาการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการประชุม มีข้าราชการครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดระชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC และ Smart Area ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับการประเมินจาก สพฐ.ตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ได้ต้อนรับ ดร.บุญชู ชลัษเฐียร นางปณิชา นัยเพียร และ นางวรนุช ศรีพุทธิบาล คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมนี้คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจเยียม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง และ นายทองสุข ทองเจือ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จะดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุมครั้งนี่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร).:.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิยาคาร) พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนนำร่อง จำนวน 46 โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ และรายงานถึงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานมหกรรมแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.:.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานมหกรรมแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐ 87(นิคมสร้างตนเอง 1) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี นายณคร ศิริปัญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร ได้กล่าวต้อนรับ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้กล่าวขอบคุณถึงการจัดงาน สำหรับ นายสุรพล ณ รุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ 87 ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ร่วมงาน นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นางรัตนา ยศบุญ นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษพร้อมคณะจาก สพฐ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26 โรงเรียน 3 กลุ่มลุ่มน้ำ(โขง.ชี,มูล) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและเอกชน ในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการ การแสดง กิจกรรมต่างๆ การประกวดของนักเรียน และการแข่งขันกีฬา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.:.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 12 คน แบ่งเป็นเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 คน และเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน และในช่วงเช้าจะมีการสอบสัมภาษณ์ และภาคบ่ายจะสอบข้อเขียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) .:.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2559.:.
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรการประกวดรีวิวประกอบเพลง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าาราชการครูที่ร่วมถ่ายภาพในกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ"Bike For Dad" จากนั้นได้มอบช่อดอกให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารที่่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา /ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
วันที่ 18 มกราคม 2559 ข้าราชการสังกัด สพป.อบ.3 นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ. 3 ร่วมถวายพานพุ่มสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.:.
วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และบุคลากรทางศึกษา ถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.วันครูประจำปี 2559.:.
วันที่ 16 มกราคม 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับคุรุสภาจัดงานวันครูในแต่ละอำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่อุบลราชธานี เขต 3 ประกอบด้วย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตาลสุม อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ในงานจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตรให้ครูดีเด่น แต่ละสาขา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานวันครูในแต่ละอำเภอด้วย(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร).:.
วันที่ 14 มกราคม 2559 นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครู นักรียน ให้การต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย.:.
วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย (Communicative English for Thai Educators) ในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแดง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม ผู้เข้าอบรม ผอ.โรงเรียน และครูในกลุ่มเครื่อข่ายที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 6 โรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชะชอม อำเภอโขงเจียม.:.
วันที่ 12 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชะชอม อำเภอโขงเจียม ซึ่งมี นางฤทัยชนก จรูญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านชะชอม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียน ห้องน้ำ สภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 มอบของขวัญนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติปี 2559.:.
วันที่ 8 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมมอบของขวัญให้เด็กนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งมี นายสนาม สาธุพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพักแพว และนายพิชาติ พิลาวัลย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พร้อมด้วยครูและนักเรียนให้การต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา การแสดงต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก การมอบเกียรติบัตร มีหน่วยงานเอกชนร่วมสนับสนุนการเล่นเกมส์ และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาหารเครื่องดื่มจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานปีใหม่ 2559.:.
วันที่ 6 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานปีใหม่ประจำปี 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างและลูกจ้างประจำ ตลอดจนแขกผู้ผู้เกียรติ คณะ อ.ก.ค.ศ. คณะ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการคุรุสภา ร่วมงานมีกิจกรรมการแสดง การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในปีใหม่ 2559 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อวยพรนายอำเภอเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 .:.
วันที่ 5 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 มอบกระเช้าอวยพรและขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 นายวิวัฒน์ สุธรรมานนท์ นายอำเภอตาลสุม นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร และ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559.:.
วันที่ 4 มกราคม 2559 ข้าราชการสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมอวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผจว.อุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รอง ผจว.อุบลราชธานี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ นายนิกร สุกใส นายคันฉัตร ตันเสถียร จากนนั้นไปอวยพร นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา ภาพ/ข่าว ดูเพิ่มเติม ที่ Facebook :Mananya Sittisa)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมประจำเดือนธันราคม 2558 ของผู้บริหารสถานศึกษา.:.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ก่อนประชุม ได้มอบเกียรติบัตรผลการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคระวันออกเฉียงเหนือครั่งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมให้คุณครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รางวัล พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่าย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรรมการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา /ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต.:.
นายจักรพันธ์ ไชยิ่งกฤษศิริ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขานรับนโยบายตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สิรินธรเกมส์".:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน "การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สิรินธรเกมส์" ของอำเภอสิรินธร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาเขื่อนสิรินธร โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร ประธานในการแข่งขันกีฬาหรือกีฬาหกหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย ข้าราชการครู รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น สาธารณสุข โรงพยาบาลและตำรวจ เพื่อสร้างความ "สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งด้วยสิรินธร" (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการที่เป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมอบรม จำนวน 46 โรงเรียน ร่วม 92 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมกิจกรรม"คู่ข่าวเพื่อน้องท้องอิ่ม กับ กำภู-รัชนีย์".:.
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม"คู่ข่าวเพื่อน้องท้องอิ่ม กับ กำภู-รัชนีย์" โดยการสนับสนุนจาก ธกส. และรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) ซึ่งมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 "ป้องกันการทุจริต"(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตนำร่อง จากนี้ไป...ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...ขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้า สพป.อุบลราชธานี เขต 3
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมพิธีปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad".:.
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมปั่่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วม ปั่นจักรยาน ในการนี้ มีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ เป็นจำนวนมาก (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จังหวัดสุรินทร์.:.
วันที่ 7 ธนวาคม 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยรองเลขา สพฐ.ประธานในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการนี้ มี ผอ.เขตทุกเขต และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ซึ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558 โดยมีปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณอนุสารีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา.:.
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมี นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การซ้อมใหญ่การปั่นเพื่อพ่อ"Bike for Dad".:.
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จัดซ้อมใหญ่การปั่นเพื่อพ่อของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซ้อมใหญ่การปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" ณ บริเวณเส้นทางตามจุดที่กำหนดของจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมซ้อมปั่นจักรยานในครั้งนีด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัดฯ ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ โดยมี รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา.:.
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สพป.อุบลราชะานี เขต 3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 135 ราย ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการทีดีและพลังของแผ่นดิน.:.
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกล่าวในพฺิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นหน่วยงานที่รับบริจาค มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 120 ราย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤศจิกายน มอบเกียรติบัตรรางวัลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) มอบโล่รางวัลให้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การถวายบังคมเนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายบังคม พร้อมเพรียงกัน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านวังสะแบง และโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคม) ด้วย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี".:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี" ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรำ จำนวน 60,000 คน ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมฟ้อนรำในงานจำนวน 2,000 คน (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558.:.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ซึ่งจะทำการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และการบันทึกเทปครั้งนี้ นายราวิทย์ ดวงไข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครู และนักเรียนได้ร่วมแสดงเพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี.:.
นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าคำผงโดยการวางขันหมากเบ็งสักการะ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคระวันออกเฉียงเหนือ.:.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดเทอม.:.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ บ้านห้วยสะคาม บ้านหนองแสงวังอ่าง บ้านหนองสองห้อง บ้านโนนกุง บ้านหนองห้าง บ้านโนนหนองบัว และบ้านนาโพธิ์ เพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมนักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ (มณัญญา ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3.:.
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะ อาทิ นายจิตติ เสือสา นายยุทธการ ศิริเวชมงคล นายอภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดย ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 พร้อมคณะจำนวน 55 ราย ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2558.:.
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราธานี เขต 3 ประธานในการดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนจะประชุม ได้มอบรางวัลและช่อดอกไม้ให้ข้าราชการในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาที่วันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ดร.อภิชัย กรมเมือง อดีต ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 วิทยากรพิเศษให้เกียรติบรรยายการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูู้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ื นามศรี ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำคณะข้าราชการ อาทิ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.ที่รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับชมการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดให้มีการรับชมการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการเข้าร่วมรับชม การประชุม ผ่านทีวี ช่อง DLTV 1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดูถ่ายทอดสดจากห้องประชุม TOT ทาง Internet และดูผ่านมือถือได้สำหรับท่านที่ไม่สามารถดูอยู่ที่จัดประชุมได้ www.obectv.tv (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (BBL).:.
วันที่ 30 กันยายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินการ ติดตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน (BBL) การอ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี และมีการประเมินผลเป็นรูปธรรม ให้กับครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน รวม 211 ราย โดยมี นายอภิชาติ ศรีภาค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล บรรยายพิเศษ ส่วน นางอัจฉรา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ เจ้าของโครงการได้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานแสดงมุทิตาจิตนายไสว จันทร์ปิรกษ์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต นายไสว จันทร์ปิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ซึ่งในปีนี้เกษียณอายุราชการ 63 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนภายใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีครูแกนนำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย.:.
วันที่ 23 กันยายน 2558 นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีคุณครูปฐมวัยทุกโรงเรียน จำนวน 197 ราย เข้าร่วมอบรม (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2558 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประเด็นการประชุมเพื่อจัดโครงสร้างการบริหารสำนักงาน การติดตามข้อมูลแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสำรวจสีเขียนทุกช่อง ทั้ง 4 ประเด็น (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ผ่านประเมินมาตรฐานเชิงพฤติกรรม วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้บริหารสถานศีกษา,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมการพัฒนาคุณภาพการัดการศึกษาโรงเรียนในฝัน.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู.:.
วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้จัดการสำนักงาน ธกส.จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เข้าร่วมพิจารณาการประชุมในครั้งนี้ด้วย (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
สพป.อบ.3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ปรการ.:.
วันที่ 1 กันยายน 2558 สำป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่ง ดร.ธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการเปืดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสาวณัฐณิชา อินทร์นนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดอบรม มีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการครูที่สอนระดับปฐมวัยจำนวน 210 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ..:.
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้ นายสุทธิ ไชชยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน.:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในทุกกลุ่ม โดยมี นายสุรเวศ มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการประชุมแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ).:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมตามโครงการแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 55 โรงเรียนๆ ละ 5 คน และครูแนะแนวอีกโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนสังกัดเอกชนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพม.29 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ให้รับทราบวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสทางศึกษา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานและบรรยายในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคมในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้บริหารสถานศีกษา,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม และมอบโล่ห์รางวัลให้โรงเรียนบ้านนาบัวที่ชนะเลิศงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL).:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้ข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับ ข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 2 เพื่อปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL)ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ สำหรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่รับผิดชอบได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ.:.
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติในการเปิดอาคารห้องสมุดใหม่โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ณ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ซึ่งมี นางสาวกฤษณา ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นักเรียน ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานเปิดห้องสมุดในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของข้าราชการครูสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ซึ่งมีข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในระดับมัธยมเข้าร่วมอบรมประมาณ 50 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พบปะข้าราชการครูที่อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พบปะข้าราชการครูที่อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในชั้นประถมปีที่ 6 ได้กล่าวซักถามพร้อมถ่ายภาพร่วมกันในการอบรมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการที่ย้ายมาใหม่.:.
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ เจ้าพนักงานธุรการ ที่ย้ายจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดย ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของครู ป.6.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้ข้าราชการครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้.:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีข้าราชการครูที่สอนชั้นประถมปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมประมาณ 220 ราย ( นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ จาก สพฐ..:.
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับ นายธนากร งามชมพู และ นายไชยยา อินทะเสน คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลกรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมแก่งสะพือ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.:.
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศํกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และพลตำรวจตรีธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบนโยบาย มีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558 Iณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่ง นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพและข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเข็มพระราชทาน เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และมอบรางวัลให้โรงเรียนส่งเสรมสุขภาพ ระดับเพชร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน".:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ตามโครงการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 พักค้างคีืน 2 วัน 1 คืน ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ประธานนักเรียน 1 คน และกรรมการนักเรียน 1 คน และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนว รวม 3 คน รวมทั้งสิ้น 165 คน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการอบรม ซึ่ง นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง.:.
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยโรงรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศตร์น้อย รุ่นที่ 5 ปี 2558 ครั้งที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2558 ณ หอประชุมแก่สะพือ มีข้าราชการครูปฐมวัยเข้าอบรมประมาณ 40 ราย (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน.:.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน พัฒนาแบบประเมินการอ่าน-การเขียนภาษาไทย จัดทำสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำโครงการซ่อมเสริมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี ประธานในการเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นการอบรมตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดภัยนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ผู้อบรมข้าราชการครูวิชาการในสังกัดฯ(มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2558.:.
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการอนุมัติการจัดสรรในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปี 2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยมี รอง ผอ.และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำการพัฒนาตนเอง ID Plan พร้อมทั้งการเขียนแผนพัฒนาตนเอง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ สพป.ฉะเชิงเฉรา เขต 1.:.
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มาศึกษาดูงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธาน เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ(PISA).:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 165 คน ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมรายการบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558.:.
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการบันทึกเทปล่วงหน้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชนีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย.:.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพือยกระดับและพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีข้าราชการครูปฐมวัยในสังกัดฯเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วย รอง. ผอ.กลุ่ม บคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประกอบด้วย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สพฐ.ผู้รับผิชอบโครงการ นายทองคูณ หนองพร้าว ศน.สพม.๓๒ และนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศน.สพม.๒๙ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบโลห์รางวัลและช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฏาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. 12 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงาน 12 ปี การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯร่วมกันทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 12 ปีและสร้างปรับปรุงหอประชุมแก่งสะพือใหม่ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ (ศน)ของสพป.อุบลราชธานี เขต3 เมื่วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ในระหว่างวันที่ 4-5 และ 6 กรกฏาคม 2558 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา.:.
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(ภายใต้เขตสุจริต) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหหน่งครูผู้ช่วย.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต3 เรียกบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 51 ราย วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้โอวาทและพบปะข้าราชการครูคนใหม่ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในงาน จัดให้มีพิธีการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดฯ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558 .:.
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่แสดงความสำเร็จและนวัตกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.:.
นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่แสดงความสำเร็จและนวัตกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คณะกรรมการที่ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต3 และ นายอภิชาติ ศรีภาค์ นางอิทนวรรณ บุดดาวงษ์ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่ม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มพัฒนางานในหน้าที่ให้มีกระบวนการพร้อมทั้งพิจารณาและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ตามเกณฑ์การคัดเลือก ตัดสินผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) และเป็นแบบอย่างได้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต3 ต้อนรับ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 .:.
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายจิตติ เสือสา และ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ นายจรัญ หวานคำ รอง ผอ.สพป.อบ.2 และคณะที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานที่กลุ่มอำนวยการ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558.:.
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียม ก่อนประชุม ได้แนะนำ อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาชุดใหม่ และ ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ จำนวน 21 ราย พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน และมอบโลห์รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ปี 2558.:.
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านสนามชัย โดย นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้มีการจัดประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารี มี โรงเรียนที่ร่วมประกวด 6 โรงเรียนคือ บ้านเอือดใหญ่, นิคมสร้างตนเอง 2,บ้านนามน,อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร,บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)และบ้านแขมใต้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 3 ที่รับผิดชอบกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อการดำเนินงานตามนโยบาย"ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 58.:.
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน เสียสละ มีความสามัคคี สอดคล้องตามหลักค่านิยมไทย 12 ประการของรัฐบาล (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สปพ.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ สพป.สกลนคร เขต 3.:.
วันที่ 12 มิถุนายน 2658 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสพป.สกลนคร เขต 3 ที่ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา ภาพ-ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558.:.
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงบ้านโพธิ์ศรี โดย นางอัจฉรา วงษ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทย เสนอผลงานเพื่อจัดส่งต่อไป (มณัญญา สิทธิสา ข่าว/จันทร์รุ่ง สัณฑมาศ ภาพ)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมประธานกลุ่มเหครือข่ายร่วมกับผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558.:.
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 ณ บริเวณด้านหลังอาคารกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ . และ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อพื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพิ้นคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน และรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ตามตัวชี้วัด ผู้เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามคำรับรองของการปรฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำสวยการกลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต3 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุม รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่ ตาลสุม และ โขงเจียม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน...ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นายอุทัย จำปาเทศ ประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี 3 ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประกอบด้วยอำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอสิรินธร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน...ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการบรรจุมี รอง ผอ.จำนวน 2 ราย และ ผอ.จำนวน 21 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรึกษาหาข้อตกลงเตรียมการบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาต่อไป (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขาร .:.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขาร"พระเทพกิตติมุนี"(สมเกียรติ)จากวัดมหาวนารามไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขารในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (หนองบัวฮี-นาโพธิ์) และสถานศึกาาที่ 6 (โพธิ์ไทร-ไร่ใต้)อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อรับทราบนโยบายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 เรื่องการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นชั้นประถมปีที่ 1 ให้อ่านออก ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2558 เพื่อการปรองดองสมานฉันท์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2558 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนประชุมได้มอบช่อดอกไม้สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปัองกันและปราบปรามการทุจริต.:.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กับสถานศึกษา และกับ ผอ.กลุ่ม ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ประชุมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และค่ายวินัยทางการเงินของนักเรียน.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราสชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชืงเศรษฐศาสตร์และค่ายวินัยทางการเงินของนักเเรียน วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล โดยมี ดร.ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ ศึกษานเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นวิทยากรร่วม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2.:.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ โดยมีผู้ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล และครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย สพฐ 211 คน สช.8 คน สังกัด อปท.160 คนรวมจำนวน 410 คน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน - พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล.:.
นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผูู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน - พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายประธีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลรามชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาบราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะทำงานจัดทำเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการทำงาน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 6.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ซึ่งได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มี รอง ผอ.และบุคลการกรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,3,4.:.
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 4 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และ นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อขยายการดำเนินงานด้านเครือข่ายครูดี จากทุกสังกัด ... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมรอง ผอ.และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพรจากนายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศิริมงคลตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานสงกรานต์ ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงาน "อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงคือเก่าสงกรานต์บ้านเฮา สพป.อบ.3" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานอย่างม่วนชื่นชุม่ฉ่ำในหน้าร้อน เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและความสมานฉันท์ของชาว สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนเมษายน 2558.:.
วันที่ 9 เมษายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 4/2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเงินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศให้กับนักเรียนและครู จากนั้นได้มอบช่อดอกให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารที่่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายนด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,4และ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศิลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี.ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันท่ี 8 - 10 เมษายน 2558 ณ วัดสว่างวีระวงศ์ โดยความร่วมมือจากคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,4และ3 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 220 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ร่วมพิธีถวายราขสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สปพ.อบ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าท่ีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 วันท่ี 6 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีหอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ปี 2558.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ประจำปี 2558 หลักสูตรวิชาการบันทเทิงในกองลูกเสือ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รุ่นที่ 18 ในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานอบรมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การตรวจสุขภาพประจำปี 2558.:.
วันที่ 1 เมษายน 2558 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558/.:.
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี อ.สพป.อุบลราชธาานี เขต 3 ประธานในการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามกรอบและประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เปิดอาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงดิบ.:.
วันที่ 23 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงดิบ โดยมี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นางจุรีพร เบิกบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในอำเภอโขงเจียมให้การต้อนรับ ,ร่วมงานแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารเรียนด้วย (มณัญญา ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.วันเกียรติยศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์.:.
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชะานี เขต 3 ประธานในการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้นักเรียนและคุณครูที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ที่ผ่านมา และ นายวิชิต แฝงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนร่วมงานแสดงความยินดีด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สภากาแฟอุบลราชธานี.:.
วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีพรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนทุกภาคส่วน ผู้สื่อข่าวรวมงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการและบริหารจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประมาณ 200 ราย เดินทางเพื่อเพิ่มศักยภาพตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและบริหารจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนบ้านศรีงาม ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 หลังจากนั้น ได้ทัศนศึกษาดูงานตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ในระหว่างเดินทางตามลำดับ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการอบรมการมีวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริต.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดการอบรมตามโครงการอบรมกฏหมายมหาชนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นในระหว่าง วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอร์ฟรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดและปิดการอบรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 ราย และ นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ จาก สพฐ.เป็นวิทยากรตลอดการอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 3/2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 3/255 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งมีรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3, ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญจากการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน ผู้ฝึกสอน และ ท่านสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือสมุทรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงนา พร้อมทั้งมอบหนังสือที่ระลึกจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่ ผอ.สพป.อบ.3 หลังจากนั้น ผอ.สพป.อบ.3 ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากร, ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดใน เดือนมีนาคม จำนวน 16 ท่าน (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ.:.
นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 64 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวยแดง และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมศูนย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558.:.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.บำเพ็ญ อินทร์โสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาเรียนร่วม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 พร้อมจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำเข้าร่วมประชุม 25 โรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน .:.
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ซึ่ง นายสถาพร พิมพกรรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร และคณะครูผู้ฝีกสอน ร่วมงานและรับมอบรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโครงการคุณธรรม ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ซึ่ง นายวิชิต แฝงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ร่วมงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) .....มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย.:.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 26 อัตรา ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ปฐมนิเทศก็พร้อมให้โอวาทสำหรับข้าราชครูที่บรรจุใหม่ด้วย และ นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ชี้แจงระเบียบ วินัย และให้คำแนะนำสำหรับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558.:.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศกดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งมีรอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์".:.
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ และ นายโกวิท เพลินจิต ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กล่าวรายงาน ซึ่ง นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการจัดงาน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑-๕ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๙ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในองค์กร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมมอบทุนการศึกษาบุตรครู ปี 58.:.
นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3(มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แสดงความยินดีกับ นายประทีป กีรติเรขา ผจว.อุบลราชธานีคนใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.และ นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา มอบกระเช้าคารวะแสดงความยินดีกับ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ของสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนสนามสอบ O-NET ของนักเรียน ซึ่ง จะดำเนินการสอบในวันที่ 31 มกราคม 2558 ของชั้น ป.6 และสอบวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้น ม.3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้เยี่ยมและตรวจความพร้อมในการรับสมัครในครั้งนี้ การรับสมัคร มี กลุ่มประสบการณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ส่วนกลุ่มทั่วไป ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อ นางพัชรา ประวาลทิพย์ ประธานจากคณะ สตผ. นางอรางค์ลักษ์ มณีศิริ และ นางสาวอุบลวรรณ มีจิตต์ คณะกรรมการ สตผ.ที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.วันครูแห่งชาติประจำปี 2558 อำเภอสิรินธร.:.
วันที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมกันจัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 ณ บริเวณโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร เพื่อระลึกพระคุณบูรณาพาจารย์ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระหว่างครู ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูที่อำเภอสิรินธรด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ข้าราชการครูอำเภอโขงเจียมจัดงานวันครูแห่งชาติ ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในอำเภอโขงเจียมร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม เพื่อระลึกพระคุณบูรภาจารย์ที่สั่งสอนมา ในงานกลางวันจัดให้มีการแข่งขันกีฬา วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ส่วนกลางคืนจัดให้มีการแสดงของข้าราชการครูแต่ละโรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ครูอำเภอตาลสุมจัดงานวันครูประจำปี 2558.:.
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอตาลสุม ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บรเิวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาลสุม ซึ่ง นายจิตติ เสือสา รองผ้อำนวย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดงานวันครู และเพื่อระลึกพระคุณ ครู อาจารย์ที่สั่งสอนมาให้เป็นคนดี โดยมี ว่าที่ร้อย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ไปร่วมงานวันครูด้วย ในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี และนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม ให้เกียรติร่วมงานและร่วมแข่งขันกีฬาในวันครูครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูที่อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีจัดงานวันครูประจำปี 2558 ซึ่งข้าราชครู ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดงานขี้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวสนามหน้า สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ หอประชุมธรรมาภิบาล เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมาดังคำที่ว่า "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" มีข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญร่วมงาน ในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬา มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ และการแสดงของข้าราชการครูมากมาย พร้อมนี้ได้มีการทำบุญตักบาตร และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลครูดีของคุรุสภาในระดับจังหวัดและระดับประเทศ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูประจำปี 2558 ที่อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2558 ณ เทศบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีข้าราชการครู ประชาชน ชาวอำเภอศรีเมืองใหม่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ของผู้บริหารสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้สำหรับผู้ที่วันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และมอบโลห์รางวัลให้ครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้วย พร้อมรับชม vdo conference "ประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook Mananya Sittisa)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.บุคลากรขอพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ผอ.อดุลย์ เศษสุวรรณและคณะ นางสาวขนิษฐา สิงห์แก้วผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ สระแก้วผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโขงเจียม นายธนู แก้วเนตรผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่และคณะ นายธณภณ พันธ์ศรีรองผอ.สพป.อบ.3 และคณะ นายจิตติ เสือสา รองผอ.สพป.อบ.3และคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลขอพรปีใหม่จากว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 วันท่ี 12 ม.ค.58 ณ ห้องปฏิบัติงานท่าน ผอ. วันท่ี 12 ม.ค. 58 นายสุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ.:.
นางจินตนา จำปา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเ้กษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติให้กับว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประกอบด้วยกระบอนำ้และกระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ดซึ่งจะนำไปแจกเด็ก วันท่ี 8 มกราคม 2558 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผูีูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส.:.
ว้าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุขและบุคลากร ขอพรปีใหม่จากนางสาวบุณย์ธฺดา สมชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และนายแพทย์พัฒนา ตันสกุล ผู้อำนวยบการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้บริหารโรงเรียนขอพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน เขต3.:.
ผอ.สำราญ สามทอง ผอ.สมปอง พวงพั่ว ผอ.สุนีย์รัตนื พวงพั่ว ผอ.อุทัย จำปาเทศ ผอ.คูณดี แสนทอง ผอ.วันชัย สถุลพองและรองผอ.ขอพรปีใหม่จากว่าท่ี ร้อยตรี.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารกิจกรรมงานวันเด็ก ในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา การแสดงต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ตอบปัญหา และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาหารเครื่องดื่มจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ 2558 ผจว.อุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และข้าราชการในสังกัดฯ มอบกระเช้าขอพรและอวยพรปีใหม่ 2558 นายเสริม ไชยณรงค์ ผจว.อุบลราชธานี และ นายสุรพันธ์ ดิสสมาน นายคันฉัตร ตันเสถียร รอง ผจว.อุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินการงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนดงนา.:.
วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายธาดา บุญเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนา ข้าราชการครู นักเรียน และ ประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ.:.
วันที่ 6 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของโรงเรียนบ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี นายอเนก รัตน์ปียะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน และ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งโรงเรียนบ้านโหง่นขามเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีนักเรียน 61 คน มีครู 4 คน มีนายรังสรรค์ เสนาพรหม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ครู 1 คน รับผิดชอบสอน 2 ชั้นเรียน ในวิชาที่นักเรียนมีคะแนนน้อย ครูจะจัดเวลาสอนเสริมให้หลังเลิกเรียน การเรียนการสอนอาศัยโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เข้ามาช่วยสอนในวิชาที่ครูไม่มีความถนัด เช่น ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยโรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และโรงเรียนบ้านดงนา ส่งบุคลากรมาสนับสนุน นอกจากนี้ยังใช้วิทยากรท้องถิ่นช่วยสอนวิชาพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำสมุนไพร การนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายในพื้นที่ โดยเน้นให้นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วม และมีความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูและช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ้น ทางโรงเรียนมีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต แต่ก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยแก้ปัญหา ทั้งการผลิตสื่อ และพลังงานประหยัด โดยทำเครื่องมือถนอมอาหาร ทำปลาและเนื้ออบแห้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนกลางคืนอบโดยแบตเตอร์รี่ นอกจากนี้มีการใช้จักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ในการชาร์ทแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์พกพา และการสูบน้ำ มาใช้ทำเกษตร รวมใช้เครื่องยนต์รถไถนา ด้านโครงการอาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค แพะเนื้อและไก่พันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ สามารถจำหน่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาโรงเรียน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการประเมินจาก สำนักงานประเมินผลทางการศึกษาในระดับดีต่อเนื่องกัน 3 ปี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี และ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนโหง่นขาม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-ุ6 มกราคม 2558 และจะเสด็จไปโรงเรียนบ้านโหง่นขาม สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานสุขสันต์ วันปีใหม่ 2558 อยู่ดีมีแฺฮง ฮักแพง คือเก่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมงานอย่างสนุกสนาน ในงานจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมมากมาย จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ และรางวัลสนับสนุนสมนาคุณตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหน่วยงานเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินช้าราชการครู.:.
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินช้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะสายผู้สอน) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา ประกอบด้วย นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง กบข..:.
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2595 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ ข้าราชการบำนาญ ตัวแทนข้าราชการครูทุกโรงเรียนในสังกัดฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ผอ.สพม.สพป.และผู้บริหารสถานศึกษา.:.
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการ จาก สพม.สพป.และผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละเขต เขียนแผนปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนใน 6 เดือนข้างหน้า การเขียนแผนระบุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน และการใ้ช้ระบบ AAR ปรึกษาหารือ การติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน" ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้กล่าวรายงานกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีปิดการสัมมนาในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแสดงกายกรรม คณะนครคุณหมิง.:.
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้จัดงานการแสดงกายกรรมการกุศล คณะนครคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ชนะเลิศการประกวดกายกรรมโลก 8 เหรียญทอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งทำการแสดง 2 รอบ ๆ ละ5,000 คน มีนักเรียนในสังกัด และประชาชนเข้าชมการแสดง โดยมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีเปิด (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การสนทนา"การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน".:.
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อการปลดล็อคอุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย นายสุรพล ธรรมร่มดี รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมคณะวิทยากร ได้ร่วมวงสนทนาถึงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มย่อยสนทนาเรื่องกรณีตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคล ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มณัญญา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี .:.
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน" จุดที่ 5 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 60 โรงเรียน, ผอ.สพม. สพป. และคณะที่เข้าสัมมนา คณะละ 5 คน และ บุคลากรภายนอกภาคการศึกษา จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 12/2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและนักเรียนชนะเลิศในกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัังที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนครั่งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาพตะวันออกเฉียงเหนือ และแข่งขันในระดับประเทศต่อไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557.:.
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายธนภณ พันธ์ศรี นายอภิสิทธิ์ บุญยา และ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวิชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ................มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ....ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานราตรีสโมสร ถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557.:.
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานราตรีสโมสร ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีบริเวณทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในงานครั้งนี้ ...............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว............
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2557.:.
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประกอบพิธีวันชาติไทย ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557.:.
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณอนสาวรีย์พระบำรุงราษฏร์(จูมมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน.:.
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557 ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.:.
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันนี้ช่วงเวลาบ่าย และจะประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การเตรียมการรับเสด็จฯ.:.
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ในช่วงเวลาบ่าย และจะประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดจึงได้ตรวจการเตรียมการรับเสด็จที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ศึกษาดูงานที่ สพป.พะเยา เขต 2.:.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและส่ง นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง.ผอ.ผู้บริหารสถานศึกษา , ผอ.กลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีที่ นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกและอวยพร เมื่อวันที 26 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. นาย.อภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเเยา เขต 2 ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าท่ี.:.
นาย.อภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าท่ีและจะเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ขอให้ท่านเดินโดยสวัสดิภาพ สุทธิ ไชยยนต์ นักประพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหาร ร่วมกับ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด.:.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร มี รอง ผอ., ผอ.กลุ่ม,ร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงความยินดีและไปส่ง นายอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อม รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม , ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อเร็วๆนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นปักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหาสถานศึกษาประจำเดือพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘.:.
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับ เยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘ ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ประธานในพิธี มีข้าราชการครูที่ได้รับหนังสือสารานุกรม รวม๕๔ ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ โดยมี รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.คณะกรรมการประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.:.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยมี รอง ผู้อำนวยการ ,ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว...............
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.คัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557.:.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ปานเกล้า รองเลขาธิการคุรุสภา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557 พร้อมด้วยนายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่คัดเลือก เดินทางไปตรวจและประเมินผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ เพื่อประเมินผลงานของนางวรรณลี ทองลอง ข้าราชการครู โดยมี นายบุญสูง สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมะหรี่ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ...............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /จันทร์รุ่ง สัณฑมาศ นักทรัพยากรบุคคล ภาพ..........
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2557 พร้อมด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายวิทยา สุดดี นายธนาดุลย์แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บริเวณ พุทธสถาน สพป. อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ฃำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การลงนามในสัญญาการแสดงกายกรรมการกุศลระดับโลก.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ลงนามสัญญาการแสดงกายกรรมการกุศลระดับโลก กับคุณพิมพ์นิภา นิรมลพิศาล พร้อมด้วยนายจิตติ เสือสา นายยุทธการ ศิริเวชมงคล นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์รองผอ.สพป.อบ.3 และเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับคณะ วันท่ี 11 พ.ย.57 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุรียวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2557.:.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และ ผุ้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2557 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันจัดงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น การประกอบพิธีและประธานในพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวงและพิธีสักการะอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพและโปร่งใส และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรฺียนเอกชนใน สพป.อุบลราชธานีเขต3 เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 และ นายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุ่มเอกชน นางเนาวเรศ กอคูณ ผอ.กลุ่มเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับผู้ตรวจราชการ ดร สุเทพ ชิตยวงศ์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายอภินันทร์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อบ.3 ให้การต้อนรับ ดร สุเทพ ชิตยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางร่วมงานกฐินที่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับคณะจากบริษัท Fuji Xorox เพื่อเตรียมมอบอุปกรณ์การศึกษา.:.
นายจิตติ เสือสา และ นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Fuji xorox นำโดย นายอรรถพล พัทโร เข้าพบเพื่อสอบถามรายละเอียดการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่อยูติดชายแดนกับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน จังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรมล้ำศีล 5 ปีที่ 6 ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในงานมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"จังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมงาน Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ "เมื่องสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนท่ีสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมครูสอนวิชาหน้าท่ีพลเมือง .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานอบรมครูผู้สอนวิชาหน่าท่ีพลเมือง วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม .:.
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมม (Conference) ซึ่งเป็นนโยบายโดยให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทำการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาดาวเทียมจากวังไกลกังวล ในภาคเรียนที 2/2557 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าวป
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557.:.
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 10/2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อหารือและรับทราบแนวปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) การประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกันนานาชาติ (PISA) เป็นระยะเร่งด่วนและรับทราบทุกโรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นัประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมงานถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันคล้ายวันราชสมภพ .:.
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสังเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัคร วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น แม่ดีเด่นแห่งชาติ และโครงการต้นแบบระดับจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผุ้สูงอายุ จำนวน 50 ราย และ นางสายสมร นามศรี มารดา ของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ก็ได้รับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ สพป.นครสวรรค์ เขต 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับ นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมครุสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยมีท่านดร.ทองใบ ทองมากผูัอำนวยการศูนย์ภาษา เป็นวิทยากร รุ่นท่ี 1 วันท่ี 20 -23 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ชนะเลิศ ในกิจกรรมต่างๆ มอบดอกไม้ให้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ทำบุญตักบาตรเทโวโลหนะ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อย ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโลหนะ ณ วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ/กิจกรรมการประกวด ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถเชิงทักษะทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฎแก่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ไปประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญช่วงพรรษาที่วัดยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญ ณ วัดยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 พร้อมด้วย รอง.ผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้สานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ประธานพิธีงานมุทิตาจิต ดร.สิริพร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนบ้านระเว.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีงานมุทิตาจิต ดร.สิริพร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเววันที่่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านระเวนายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. การประชุมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลาการทางการศึกษา จัดการประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ ได้เชิญคณะวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นางสาวเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เข้าอบรมผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 60 พรรษา โครงการ ๑ แสนครูดีศรีสยาม .:.
งานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ รางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส ศุภฤกษ์มหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๖๐ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) คณะกรรมการได้จัดงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๖๐ พรรษา เกิดจากความร่วมมือชอง กลุ่มศิลปินรักชาติ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน และหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์พัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามงคลนี้ เพื่อเป็นผลงานเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูลสืบไป ในการนี้มีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เข้ารับรางวัลด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.) ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมประกอบด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 78 คน ,สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 80 คน และ สพม.28 จำนวน 62 คน รวม 220 คน ซึ่ง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานการจัดอบรม ....มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว.....
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคสงฆ์ที่ 10) ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครพนม และอำนาจเจริญ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หอประชมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิพุทธวจนจัดทำขึ้นเพื่อใช้คำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ "พระสูตร"เป็นเสาหลักของจิตใจ ให้เยาวชนได้ยึดมั่นในการทำความดี สร้างเสริมสติปัญญาความเข็มแข็งทางด้านจิตใจให้มีสมาธิ ที่สอดคล้องกับนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.) ระหร่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 78 คน ,สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 80 คน และ สพม.28 จำนวน 62 คน รวม 220 คน ซึ่ง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ....มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว.....
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กบข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณ ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ และ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีผู้เกษียณจำนวน 48 ราย ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการบายศรีสู่ขวัญ การมอบเงินขวัญถุง มอบรางวัลเกียรติบัตร การแสดงต่างๆ เพื่อให้ผู้เกษียณเกิดความประทับใจ ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่จนครบวาระ 60 ปี ที่รับราชการมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องแท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 “เพื่อการปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องแท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 “เพื่อการปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสวนริมเขื่อนรีสอร์ท อ.สิรินธร โดยมีครูอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้ารับการอบรมจำนวน 161 คน จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทำบุญถวายสังฆทาน.:.
นายอภิมุข วิชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนำคณะและบุคลากร สพป.อบ.3 ทำบุญถวายสังฆทานและมีผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมทำบุญ ที่วัดดอนเป็ด อำเภอตาลสุม วันท่ี 16 กันยายน 2557 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาช่วงเข้าพรรษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาช่วงเข้าพรรษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญ ณ วัดโพธิ์ตาดอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้สานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศพลย.) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2557 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวม 72 คน เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทำเป็นหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือ และขยายผลจัดตั้งเป็นกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวัดและประเมินผล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวัดและประเมินผล พร้อมบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22 กันายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพปอุบลราชธานี เขต 3 ของข้าราชการครูวิชาการด้านวัดผล โรงเรียนละ 1 คน รวม 211 คน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพป.อุบลราชธานีเขต 3 อบรมเพิ่มศักยภาพ.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับทราบถึงแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีมีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะครู สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถทุกด้าน พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์ จึงให้ข้าราชการครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1 หน่วยพัฒนาที่ 9 ศูนย์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการของ นายไพรัช ชารีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะแบง ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557 ซึ่งข้าราชการครูในโรงเรียนร่วมกันจัดงานแสดงคุรุมุทิตาขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวังสะแบง อำเภอโขงเจียม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีข้าราชการ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญ ณ วัดคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้สานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วม"โครงการลดการใช้พลังงานของภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2557.:.
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ" ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่ง นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานอบรมสัมมนา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานปีงบประมาณ 2555 ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2557 โดยในปีนี้ได้กำหนดให้ลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงาน ทุกหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัด และสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลดลงให้ได้ ในการนี้ นางอินทวรรณ บุดดดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และ นางประพิศ ทองสรรค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน และโรงเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆพร้อมมอบดอกไม้ให้สำหรับข้าราชการที่วันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดงานโครงการค่ายเยาวชนดีของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยา) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 โรงเรียน นักเรียนเข้าค่าย 220 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /ส.อ.ธีระยุทธ ดาราดำ)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2559 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เกี่ยวกับการบูรณาการแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3....จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เลือกตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ..:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นางรัตนา นวลจันทร์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งประจำอำเภอคือ โรงเรียนบ้านสนามชัย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 อาคารสมาคมครูอำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนม่วงโคน และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557.... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 105 โรงเรียน เข้าร่่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์.:.
สพป.อบ.3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ "สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ วัดไชยมงคล อ.ศรีเมืองใหม่ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ซึ่งมีรองผู้อำนวยการได้ร่วมทำบุญคือ ท่านอภิสิทธิ์ บุญยา ท่านยุทธการ ศิริเวชมงคล ท่านวิทยา สุดดี ท่านธนาดุล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาร่วมทำบุญและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง..จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (รุ่นที่ 2).:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 รุ่น 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และพิธีปิด มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมวิทยากรแกนนำ tablet และ e-office.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติกาวิทยากรแกนนำ table และ e-office โดยมี นายอภินันท์ บุญรอด รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากกลุ่มอิซูซุ อึ้งง่วนไต๋.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับมอบเครื่องกรองน้ำดิ่มสะอาดจากกลุ่มอีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ และมอบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย นำโดยคุณเสาวนิตย์ พิทักษ์สิทธิ์ รองประธานกรรม ซึ่งได้รับการประสานงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้โรงเรียนบ้านหินสูง อำเภอสิรินธร โดย นายยงยุทธ นิลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 18 ข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏิบัต้การการใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประจำปี 2557.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย ดร. ธนาดุลย์ แสนทวีสุข และดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 และว่าท่ี ร.ต. ประคองชัยชาวพลกรัง เป็นจัดโครงการ วันท่ี 1 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.:.
นายวิชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ประชาชน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประงค์ของการจัดงาน และให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุรภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 12 จนสามารถเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้อย่างสมพระเกียรติ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ร่วมพิธิเปิดโรงเรียนพร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและจัดนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมกำพลวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเป็นการสนับสนุนการประเมินทั้ง 5 ด้าน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เข้าร่วมอบรม 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 (บ้านโกส้ม) .โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 (เพีไซย์ดอนกระชาย).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จังหวัดชัยภูมิ , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านซำเม็ง),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (บ้านโคกตองเจริญ).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1 ).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (โคกตะแบก) จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (โคกจั๊กจั่น) รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:..โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558.:..:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประกวด "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 ปี 2558 ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยจัดประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการประชุมเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยองค์คณะบุคคล ,คณะกรรมการกพท. กตปณ.อ.ก.ค.ศ. ประธานกลุ่มเครือข่าย ,รอง ผอ.สพป.และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าศึกษาดูงานที่ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมี นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา/นักประชาสัมพันธ์ รายงาน ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา- พลศึกษา.:.
ดร. เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา - พลศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประฃุมแก่งสะพือมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอตาลสุม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "สังคม ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ให้ลูกหลานกลับคืน" (เพื่อปรองดองและสมานฉันท์) ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี นายรังสรรค์ ไชยมาตย์ และนางมะลิวัลย์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศิวพร มากดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมงานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยมี นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหารประธานในพิธี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางคำวาด โคตรพัฒน์.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพนางคำวาด โคตรพัฒน์ มารดา นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วย นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.3 นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผอ.สพป.อบ.3 นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายอภิมุข วิชัยโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสุภาพร เจริญศรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ณ บ้านหนองห้าง อำเภอภุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันท่ี 11 สิงหาคม 2557 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราทชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยครี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 82 พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบำรุงราษำณ์ (จูมมนี)โดยมีนายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สิงหาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2557 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมและมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กให้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบไปยังประธานคณะอนุกรรมการระดับภูมิภาค สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการประเมิน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยผู้แทนพระองค์ไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่ประสบอุทักภัยที่ อำเภอตาลสุม เมือวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /สอ.ธีรยุทธ ภาพ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือซึ่งจัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคลรองผอ.สพป.อบ.3 นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ และ นางนุช รัตนวิบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยาย นายสุทธิ ไฃยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อบรมเพิ่มทักษะชีวิตนักเรียน ปี 2557.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการอบรมโครงการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตนักเรียน ประจำปี 2557 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผูผ่านการอบรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 187 ราย ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1- 5 สพม.เขต 29 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน กำหนดเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2557 ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เทาว์เวอร์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี ในวันจัดงานจะได้พบกับนักเขียน นักแสดง และศิลปินที่มาพบปะพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านและการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เทาว์เวอร์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.lสพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯไปร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยการทำบุญตักบาตรพระ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประจำปี 2557 เพื่อกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการศึกษาให้มีระดับผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ร่วมประชุม รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปี 2557.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกรองนักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจตรงกันและให้ยืดถือแนวปฏิบัติในการเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นคนดี ความคุณธรรม ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน โดย นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 ในการนี้ ได้เชิญ พันเอกนายแพทย์ บวร แมลงภู่ทอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และ นายชัชวาล จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์) เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ นายสมบัติ ดีการกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายประภาส ลาสุดตา ผอ.โรงเรียนบ้านเลิงบาก เป็นวิทยากร ผู้มารับฟังการประชุมชี้แจง ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประกันโรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557.:.
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดย นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฏษศิริ ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกให้สำเร็จด้วยดี เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ข้าราชการใน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญวัดบ้านโนนม่วง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนม่วงเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดย นายระพิน เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุข้าราชการครู.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 36 ราย มี เอกภาษาไทย 3 ราย คณิตศาสตร์ 6 ราย ภาษาอังกฤษ 9 ราย สังคมศาสตร์ 3 ราย วิทยาศาสตร์ 2 ราย ดนตรี 3 ราย ปฐมวัย 7 ราย และคอมพิวเตอร์ 3 ราย ให้รายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นายจิตติ เสือสา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้อธิบายและชี้แจงถึงการเป็นข้าราชการครู นายอภิมุข วิชัยโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกบรรจุและรับรายงานตัวจนแล้วเสร็จ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเบญจลักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่มาประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ วันที 16 กรกฎาคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางชมพู มาหา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางชมพู มาหา ภรรยา นายสลัก มาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเห้ว วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ(เพื่อการปรองดองสมานฉันท์) ซึ่ง ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วิทยากรในการอบรม โดย นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 85 โรงเรียนในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมกแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประฃาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เจต 3 เป็นประธานในการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการส่งต่อโครงการนักเรียนที่ร่วมกันทำโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปีที่ผ่านมาโครงการคุณธรมม จริยธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศคือโรงเรียนบ้านหนองกุง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน และท้องถิ่น มีโรงเรียนส่งเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กรฏาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดรทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฏาคมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกรกฏาคม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.สิรินธร โดยมี นายอดุลย์ เศษสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะร่วมงานในการเปิด ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การมอบแท็ปเล็ต.:.
นายวิทยา สุดดึ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และว่าที่ร้อยตรีประคองชัย เชาว์พลกรัง ประธานพิธีมอบแท็ปเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 ได้แก่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมและบรรยายพิเศษหลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้ข้าราชการครูในสังกัดฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พัฒนาครูสู่กระบานการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสู่ศตวรรษที่ 21.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสูู่กระบวนการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สู่ศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (พิบูลพทยาคาร) โดยมี ดร.เรวัต สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ จัดการอบรมให้ข้าราชการครูเพื่อพัฒนาทักษะโครงงาน Project Based Learning ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.อบ.3.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพร้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการ ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏืบัติการการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานพิธีประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ประกอบด้วย รองผอ.ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้วชี้วัด สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนเพียงหลวง 12.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด้จในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนที่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่อำเภอโขงเจียม ซี่ง นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน /ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวงฯ โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557.:.
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอโขงเจียม ได้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านด่านโดยมี นายเรืองศักดิ์ กอมณี รองผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลุง เป็นประธานในพิธี และ นายปริวัตร บุญเก ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมในพิธีจำนวน 29 โรงเรียน ในการนี้ เวลา 13.00 น. โรงเรียนในอำเภอสิรินธร ได้มีพิธีทบทวนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ที่ โรงเรียนไทยรัฐ 87 พร้อมนี้ นายอรรนพ อุ่นอก นายอำเภอสิรินธรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีอบรมโครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3จำนวน 107 คน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ.:.
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 3 ได้จัดอบรมข้าราชการครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ธุดงคสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งมี นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมงานประชุมบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งมีข้าราชการครู ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่อุบลราชธานี เขต 1-5 และ สพม.29 ร่วมทั้งโรงเรียนเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มอบอาคารเรียน อาคารซ่อนกลิ่น ศุภโกศล.:.
คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก (พี่ปุ๋ย) อดีตนางงามจักรวาลปี 2531 พร้อมด้วย คุณแม่ดาวรรณ นาคหิรัญกนก มารดา และคณะ มอบอาคารเรียนซ่อนกลิ่น ศุภโกศล จากมูลนิธิ Angels Wings Foundation International ให้โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอตาลสุม โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติในการรับมอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย นายพรภิรมณ์ ประพรม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองกุง แขกผู้เกียรติ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ต้อนรับและร่วมพิธีในการมอบอาคารเรียน ที่โรงเรียนบ้านหนองกุง ในครั้งนี้ พี่ปุ๋ยยังได้ให้อาหารกลางวัน และ อุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียนด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3ประกอบด้วย รองผอ.สพป. อบ.3 ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ข้าราชการครูที่สอนสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประชุมข้าราชการในสังกัดฯ เพื่อเสนอแนวการปฏิบัติงานราชการ ซึ่ง รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถนายน 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สุดยอดโรงเรียนชายแดน คันท่าเกวียน.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดน สปป.ลาว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนมีความสุข ร่าเริง สนใจการเรียน และอ่านได้ 100 % เป็นเด็กนักเรียนที่มีวินัย มีมารยาท สำหรับข้าราชการครูก็มีความมานะ ขยัน สนใจเด็กนักเรียน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เยี่ยมโรงเรียนทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งนาเมือง ซึ่ง ว่าที่พันโท สมเกียรติ โสติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งนาเมือง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมเสนอโครงการทุ่งนาเมืองร่วมใจลดใช้พลังงาน และรับมอบกระเบื้องจากวัดภูจ้อมก้อม การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกอบค.นาโพธิ์กลาง และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนทุ่งนาเมือง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรารชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เพิ่มศักยภาพครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีปิด และ มอบเกียรติบัตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ประเภท Application ให้ผู้เข้าอบรมข้าราชการครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ราย ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะวิทยากรที่จัดการการประชุมพร้อมปฏิบัติจริง ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการ "ปลูกผัง ลูกรัก เป็นนักอ่าน".:.
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สโมสรโรตารีศรีอุบล โดย นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยคณะจิตอาษา ได้มีกิจกรรมโครงการ "ปลูกผัง ลูกรัก เป็นนักอ่าน" มอบหนังสือให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม เพื่อให้ผู้ปกครองพานักเรียนอ่านไปพร้อมๆกัน ที่สำคัญเน้นให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัย และมีคุณธรรม นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมข้าราชการครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ประเภท Application ผู้เข้าอบรมคือข้าราชการครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ ประมาณ 50 ราย ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะวิทยากรที่ประสานงานด้านการประชุม ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 มี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานแผนปฏิบัติการ ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอโขงเจียม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นางสาวจิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 1ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดค่ายพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ ๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET.:.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมรับฟัง ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหาร สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดรทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน มอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ให้ว่าทีพันตรีสมเกียรติ โสตศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง และมอบรางวัลการประกวดกองลูกเสือให้โรงเรียนที่ชนะเลิศในปี 2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวฝยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสีมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงดารปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2557 วันที่6 มิถุนายน 2557 ณ วัดป่าทิพย์บัวแดง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายธัชชัย สึสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากนายพงศ์เทพ ธานี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน 14 โรง มาต้อนรับ ประมาณ ห้าร้อยคนเศษ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน มินายน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557.:.
นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอสพปอบ.3 เป็นประธานในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนาร ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ โรงเรียนสนามชัย ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าประกวด ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านชาดฮี 2.โรงเรียนไฮ่หย่อง 3.โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยา) 4.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก และ 5. โรงเรียนแก่งยาง และ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมสัมมนาครูภาษาไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้.:.
นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูภาษาไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีการดำเนินการกำกับติดตามอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น กำหนดสัมมนา 1 วัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการกลุ้ทสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.:.
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขึ้น ณ หอประชุม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมสัมมนาผู้บริการโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีการดำเนินการกำกับติดตามอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น กำหนดสัมมนา 1 วัน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคือผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 211 คน คณะวิทยากรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน 20 คน รวม 231 คน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผลตามกรอบ CEFR สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กามรศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผลตามกรอบ CEFR สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ตรวจความพร้อมโครงการกองทุนการศึกษา.:.
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตามได้มาตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนมีน้ำใจ พัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอสิรินธร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และ นาบุญมั่น เสตะโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพจากโครงการ ในการนี้ นายอรรณพ อกอุ่น นายอำเภอสิรินธรได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.องคมนตรีตรวจโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา.:.
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตามได้มาตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และ นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพจากโครงการ ในการนี้ นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอโขงเจียม ได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การตรวจราชการตามโครงการกองทุนการศึกษาของสำนักงานองคมนตรี.:.
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม ได้มาตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร. จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี นายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี ความพร้อม และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพ ในการนี้ นายชูชาติ สมสวย นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เชต 3 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพัน์ชนาญการภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ติมตามโครงการกองทุนการศึกษา.:.
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในบ้านห้วยเดื่อ อ.สิรินธร เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ง นายบุญมั่น เสนะโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดือ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.สิรินธร,ข้าราชการครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุ่ม.:.
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ง นางวิภาวรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.โขงเจียม,ข้าราชการครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ.:.
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อ.ศรีเมืองใหม่ ซึ่ง นายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครู นายกอบต.ดอนใหญ่ ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายชูชาติ สมสวย นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานเกี่ยวกับอำเภอศรีเมืองใหม่ ให้ทราบด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วมให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันทที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ ได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ บุญรอด นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นวิทยากร ภาคเช้า คณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขค 10 และวิทยากรร่วม ประกอบด้วย นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุง นางสาวสิมมะลี พิมพะกรรณ์ และนางจันทร์เพ็ญ ศรึสุข ภาคบ่าย
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพสวดพระอภิธรรมมารดานายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3 นายอภิมุข วิชัยโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางคำหมั้น ภาระศรี มารดา นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.1 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วัดพระธาตุหนองบัว สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 จะเป็นการอบรมครูผู้สอน ณ ห้องประชุมแก่งสะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และคณะเป็นวิทยากร สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมงานเลี้ยงส่ง นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา" อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนอย่างเป็นทางการในปี 2545 ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 67 คน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เข้ามาจัดโครงการ 108 อาชีพ แก่ครู ตชด. นักเรียน และผู้ปกครองอาทิ การแปรรูปใบยางพารา การทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการทำโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงเรียน เนื่องจากไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึง (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.18 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 150 คน รับนักเรียนจาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านภูไทพัฒนา บ้านป่าใต้ และบ้านแก่งศรีโคตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมาช่วยสอนเสริม ทำให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ยังสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในช่วงหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ส่วนโครงการฝึกอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาสอนการร้อยลูกปัดเป็นพวงกุญแจ การปั้นตุ๊กตาดินเผา การเพ้นท์แก้ว และตัดผม เพื่อฝึกสมาธิ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้เสริม สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งศรีโคตร มาสอนการทำขนมฟักทอง ขนมกล้วย และกล้วยฉาบ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรงเน้นให้จัดทำโครงการดังกล่าวเป็นอันดับแรก เพื่อให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบตามหลักโภชนาการ จะได้มีร่างกายแข็งแรง สมองดี สามารถที่จะเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว ประมง และปศุสัตว์ ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบเลี้ยงนักเรียน โดยต้องซื้อเนื้อสัตว์และผลไม้มาเสริมเล็กน้อย ทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักจากมูลไส้เดือนดิน เดิมดินในโรงเรียนเป็นดินเหนียว ปลูกพืชผักไม่ค่อยได้ผล เมื่อใช้ปุ๋ยและน้ำหมักดังกล่าว ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุย สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ดีขึ้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่มาตรวจรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.:.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี หรือเดิมคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าไม้ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมรับเสด็จฯที่โรงเรียนบ้านผลาญชัย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.3 ปี 2557.:.
นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพป.อบ.3 ประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม เรื่องการจัดสรรงบประมาณเขตพื้นที่การศึกษา วันท่ 27 พฤษถาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สปพ.อบ.3 เป็นประธานในการประกวดเพื่อรับรางวัลคุรุสภา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ซึ่งมีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบะไห ,โรงเรียนเพียงหลวง 12, โรงเรียนห้วยหมากใต้ และโรงเรียนวัดศรีแสงธรรม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ครูมืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.:.
สพป.อบ.3 จัดอบรมการเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้เข้าประชุมร่วมกับข้าราชการครูสังคมศึกษาในสังกัดฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครู ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้บริหารมืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา มหาวิทยาลียราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศบรรยายด้วย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เพิ่มศักยภาพลูกจ้างประจำ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพลูกจ้างประจำในสังกัดฯ เพื่อมอบแนวนโยบายและความก้าวหน้าในอาชีพลูกจ้างประจำ ในวันที่ 21 พฤาภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 เพื่อมอบโนบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พบปะเพื่อนครูที่ อ.ตาลสุม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบปะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และ 12 อำเภอตาลสุม ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี ในวันที่ 15 พค.2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พบปะเพื่อนครูที่ อ.สิรินธร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อ.สิรินธร ตามโครงการ ผอ.สพป.อบ. 3 พบเพื่อนครูเพื่อมอบนโยบายในการทำงานและทำความเข้าใจกับข้าราชการครูในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร ซึ่งในครั้งนี้ประธานกลุ่ม 16,17 และ 18 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พบปะเพื่อนครูที่อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีสักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ. 3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น.พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางในการทำงานที่ประสานกับข้าราชการครู และทำความเข้าใจในแนวทางของ สพป.อบ.3 โดยมี นายสุวรรณ บุญจูม ประธาน สกสค.อุบลราชธานี และรอง ผอ.สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา อ.ศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพปงอบ.3 ได้พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และร่วมพิธีบ่ายศรีสู่ขวัญพร้อมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา อ.โขงเจียม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพปงอบ.3 ได้พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กลุ่ม 14 และ 15 ซึ่ง นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม ผอ.โรงเรียนนาบัว ประธานกลุ่ม 14 ผาแต้ม และ จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ ประธานกลุ่ม 15 โขงเจียม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครื่อข่ายที่ 3 และ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อนครูและบุคลาทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1และ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ซึ่งนายอภินันท์ บุญรอด รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และนายระพิน เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 นายทองสุข เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (สุทธิ ไชยยนต์ ข่าว , มณัญญา สิทธิสา ภาพ)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครื่อข่ายที่ 5 และ 6 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ. สพป.อบ.3 ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย โดยนายแหลมไทย ศิริทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายได้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานฉลองอายุวัฒนมงคล 6 รอบ พระครูมงคลชยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมลคล 6 รอบ พระครูมงคลชยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล บ้านแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ พระครูมงคลชยานุรักษ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 51 ทุน วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การตรวจเยี่ยมศูนย์สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชวย.:.
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วันที่ 27 เมษายน 2557 โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3และคณะ ให้การต้อนรับ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบล3 ร่วมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2557.:.
สพป.อุบล3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 สพป.อบ.3 จัดสอบ 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 2.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) และ 3.โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) มีผู้มีสิทธ์เข้าสอบ 2,758 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมกคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2557 ณ หอประชุมธรรมภิบาล สพป.อบ.3 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ รดน้ำขอพรจาก นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 เมษายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีว้นสงกรานต์ ประจำปี 2557 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธืและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พาคณะรองผอ. ผอ.โรงเรียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.อบ.3 ขอพรจาก ประธาน อ.ก.ค.ศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ และบุตลากรที่เกษียณอายุราชการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมผู้บริหาร สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดในเดือนเมษายน และมอบโล่พร้อมเกียติบัตรให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและร่วมประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 เพื่อหารือการจัดงานสงกรานต์ ปี 57 โครงการ ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อครู พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากร สพป.อบ.3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรับรมราขวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอมโดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธฺ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ขอเข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ดร.สุพจน์ บุญยืน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด และคณะขอเข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิงาน ผอ.สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า"และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นายธนภณ พันธ์ศรี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผอ.สพป.อบ.3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฏาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ณหอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี วันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ โสตศิริ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนาเมืองได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและนางจันทรัสม์ พัฒนะจารุพงษ์ ครูชำนาฐการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยไผ่ได้คัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้มอบเข็มครุฑทองคำและเกียรติบัตรให้สพป.อบ.3 ขอแสดงความยินดีกับบุตลากรทั้งสองท่านด้วยความยินดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข็มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข็มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาพบริบทและความพร้อมของนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการจัดสรรงบประมาณ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีประชุมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.อบ.3 และผอ.กลุ่ม วันที่ 18-19มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การรับสมัครสอบบบรรจุข้าราชการครู.:.
สพป.อบ.3 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 รับสมัครระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
ดร สุเทพ ชิตยวาษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับเด็กนักเรียน คุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ. และบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีขึ้นบ้านใหม่ .:.
ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมครอบครัว ทำพิธีขึ้นบ้านไหม่ ณ บ้านเลขที่ 99/70-71หมู่บ้านสาริน 7 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 9 มีนาคม 2557 มีญาติพี่น้องและคณะผู้บริหารร่วมพิธี แสดงความยินดึ มีการถวายภัตตาหารเช้าและพิธีพราหมณ์โดยมี นายเสถียร พันดวงเป็นพิธีกรพราหมณ์ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 .:.
นายแหลมไทย ศิริทิพย์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านสร้างแก้วนำคณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการอ่าน.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ หอประชมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ..:.
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สพป.อบ.3 ณ โรงเรียนบ้านสนามชัยและสนง. สพป.อบ.3 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีและคณะให้การต้อนรับ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ..:.
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อบ.3 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เวลา 09.00 - 15.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เยี่ยมค่ายลูกเสือ และการชุมนุมรอบกองไฟ.:.
ผอ.สพป.อบ.3 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วยนายสฤษต์ พุฒซา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อบ.3 ออกเยี่ยมค่ายลูกเสือ และการชุมนุมรอบกองไฟโดยมีนายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธาน ของร.ร.บ้านคันเปือย อ.สิรินธร กลุ่มเครือข่ายที่ 17
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นำคณะบุคลากรประกอบด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายวิทยา สุดดี ดร.เคนหวัง บุญเพศ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะครู โรงเรียนขยายโอกาส คณะครูโรงเรียนปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ สพป.ศก.4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนสำโรงเกียรติให้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู,และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศก.4 โดย นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ พร้อมด้วยคณะครู และ พระอธการอุทัยมหาปุญโญ กรรมการสถานศึกษาเจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ นายสมนึก นันทร ประธานกรรมการสถานศึกษา นายเสวียน นวลแย้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 นายบุญชิต พรมนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีครู 40 คน นักเรียน 789 คน หมู่บ้านเขตบริการ 9 หมู่บ้าน โรงเรียนมีผลงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ผลงานที่เด่นของโรงเรียนคือ ต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเทสซอรี่ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านตามุย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS กับ NT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตามุย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สโมสรโรตารี่ศรีอุบลมอบสิ่งของให้โรงเรียนเพียงหลวง 12.:.
ว่าที่ร้อย ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มและมุ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซี่งนายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง นายกสโมสรโรตารี่ศรีอุบล พร้อมด้วยคณะได้มอบผ้าห่ม,มุ้ง และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ด้าน นายเสมอ หาริวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นำคณะบุคลากร ประกอบด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายวิทยา สุดดี ดร.เคนหวัง บุญเพศ ดร.ธนาดุล แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะครูโรงเรียนขยายโอกาส ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตา 38 ค (2).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตา 38 ค (2) พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ซึ่งจะเลือกตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม2 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่ง นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงถึงการเข้าสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังของ สพป.อบ.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63.:.
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ศักยภาพและสุนทรีภาพผ่านกิจกรรมที่สร้างอย่างหลากหลาย และ ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และบุคลากรในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมสวดพระอภิธรรม ในการละสรีระสังขารหลวงปู่คำบุ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และ บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในการละสรีระสังขารหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต ที่ละสังขารเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 17 ก.พ. 57.:.
รับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 17 ก.พ. 57 (งานเกษตรแฟร์)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประธานสวดพระอภิธรรมศพนายคำดี สอแสง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายคำดี สอแสงบิดานายอุทิศ สอแสง ผอ.โรงเรียน บ้านแก้งกอก พร้อมด้วย นายยุทธการ ศริเวชมงคล นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงดิบและบ้านหนองบัว.:.
วันนี้ 30 ม.ค.57 ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงดิบและบ้านหนองบัว 4 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ/ชมเชย โครงการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉัน ปี 2020" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน ขอชื่นชมผู้บริหาร/คุณครู ที่ตั้งใจ เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งครับ / ผอ.สพป.อบ.3
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร ขอพร ปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และกลุ่มสถานศึกษาเอกชน วันที่ 28 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ /ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557.:.
สพป.อบ.4 เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ที่ 1-5 และ สพม. 29 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบวารินชำราบ และ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.4 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขัน โดย นายสุรพันธ์ ดิสสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน สำหรับ สพป.อบ.3 นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การต้อนรับคณะ จันทบุรี เขต 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 รองจิตติ เสือสา ผอ.กลุ่มบริการงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองเศรษฐา เสนะวงศ์ รองธงชัย ถาวร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ จันทบุรีเขต 1 ที่มาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.อบ.3 วันที่ 22 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันครูอำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันครูที่อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 16 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ /ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ตักบาตรวันครูที่อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครูที่อำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ /ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพรราชทาน.:.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพรราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอพิบูลมังสาหาร
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอสิรินธร.:.
ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอสิรินธร
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอโขงเจียม.:.
ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอโขงเจียม
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอตาลสุม.:.
ภาพกิจกรรมงานวันครู อำเภอตาลสุม
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานวันครู ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2557 ซึ่ง สพป.อบ.3 ได้จัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มีข้าราชการครูในสังกัดฯ ร่วมจัดงานวันครู ช่วงเช้าทำพิธีไหว้ครู และมอบรางวัลให้ข้าราชการครูดีเด่นในด้านต่าง ๆ ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูในอำเภอพิบูลมังสาหาร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง.ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม ,บุคคลากรและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขตพื้นการศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ สพป.อบ.4 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อบ.3.:.
ดร.บำเพ็ญ อินทร์โสม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นเลขานุการ
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่ 2557 จากท่านผู้อาวุโส.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ ขอพรปีใหม่จาก ผองธวัชชัย เงินปรุ เมือวันที่ 6 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เจ้าภาพสวดอภิธรรม ศพ.นายสุพัฒน์ สิงหพัฒน์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ศพ.นายสุพัฒน์ สิงหพัฒน์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายเคนหวัง บุญเพศ นายวิทยา สุดดี นายบุญพร้อมทาสมบูรณ์ รอง.ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี วันที่ 13 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ร่วมงานปีใหม่ 2557 กับโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ร่วมงานปีใหม่กับ นายพิพัฒน์ กาฬพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วันที่ 3 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 ผู้กำกับการสถานีตำรวจพิบูลมังสาหาร .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก พ.ตอ.สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจพิบูลมังสาหาร วันที่ 6 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานวันเด็กปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กประจำปี 2557 ซึ่งจัดในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ลานศาลาเพียงใจ สพป.อบ.3 โดย นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กในปีนี้ และมีโรงเรียนในสังกัดฯ พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก นายประกิต ตันติวาลานายอำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 2 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก นายชูชาติ สมสวย นายอำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 อำเภอสิรินธร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก นายอรรณพ อุ่นอก นายอำเภอสิรินธร วันที่ 2 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 อำเภอโขงเจียม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอโขงเจียม วันที่ 2 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 อำเภอตาลสุม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม วันที่ 2 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.กีฬาสัมพันธ์อัตราจ้าง สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อัตราจ้าง สพป.อบ.3 ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 3 มกราคม 2557 ซึ่งมี ครูธุรการ ครูวิกฤต ครู SP2 นักการภารโรง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล วิ่งวิบาก กินวิบาก (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมขอพรปีใหม่ 2557 จาก นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร และ นายสุรพันธ์ ดิสสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปขอพรปีใหม่จาก นายไพฑูรย์ บุญพุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่11 อำเภอตาลสุม.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต3 ร่วมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่11 อำเภอตาลสุม
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่รัอยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต3 ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอศรีเมืองใหม่ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่.:.
สพป.อบ.3 จัดงานปีใหม่ 2557 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อด้วย รอง.ผอ. ,ผอ.กลุ่ม บุคลากรและลูกจ้างประจำ ในสังกัดฯ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ มีการละเล่น สนุกสนาน ร่าเริง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานปีใหม่ 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดงานปีใหม่ 2557 โดยมีองค์คณะบุคคลมาร่วมงานประกอบด้วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. กพท.กตปน. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ รว่มงานปีใหม่ 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีไหว้ศาลเนื่องในวันปีใหม่ 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองยุทธการ ศิริเวชมงคล รองบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองวิทยา สุดดี พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อบ.3 ทำพิธีไหว้ศาลพระถูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ / ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบของขวัญปีใหม่.:.
นายไพฑูรย์ บุญพุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ.3 มอบของขวัญและให้พรปีใหม่ 2557 แด่ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักด์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เนี่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ / ภาพ ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประชุมการนจัดงานปีใหม่ 2557 .:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมการนจัดงานปีใหม่ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพิบูลมังสาหารและคณะ ขอพรปีใหม่จาก ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การมอบทุนทีโอทีจังหวัดอุบลราชธานี.:.
คุณนงนุช ผิวนวล และคณะขอพบท่าน ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรึกษาเรื่องการมอบทุน ทีโอที ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
นางสาวสุธารัตน์ สร้อยสุข ประธานสามาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อบ.3 และคณะขอพรปีใหม่จากท่านว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติงาน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธฺ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.มอบเอุปกรณ์การศึกษาพร้อมเสื้อกันหนาว ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงแถบ.:.
พอ.วีรพล พลสิงห์ คุณสุพรรณ พลสิงห์ คุณสุบิน เกลี้ยงสะอาด และคุณอรุณศรี เกลี้ยงสะอาด มอบเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ปากกาและขนม ให้ันักเรียนโรงเรียนบ้านดงแถบ อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 153 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยมี ผอ.ทัศนีย์ ทองเทพ และคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง สพป.อบ.3 ขอกราบขอบพระคุณท่าน พอ.วีรพล พลสิงห์และคณะอย่างสูงยิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ./ภาพและข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.อบรมการใช้โปรแกรมเบิกเงินเดือนผ่านระบบอินเอตร์เน็ต.:.
นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมการใช้โปรแกรมเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการจัดอบรมครู เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเพื่อใช้โปรแกรมแจ้งราบละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานศิปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.:.
ว่าท่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน้ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ไปร่วมงานและเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม และศูนย์ต่าง ๆ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.:.
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อ“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” (Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness) จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต๑, เขต๒ ,สพป.มุกดาหาร , สพม.เขต๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้งจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน รวม ๗๗ เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกิจกรรมหลักที่จัดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ , กิจกรรมถนนคนเดิน , กิจกรรมท่องโลกการศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่จ.นครพนม และจ.มุกดาหาร รวมจำนวนกว่า ๑ แสนคน โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวให้การต้อนรับ และนายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งในพิธีเปิดงานได้มีกิจกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงถึงตำนานพระธาตุพนม ตำนานมุกดาหาร สืบสานตำนานผู้ไทเรณูนคร และนโยบายสู่อาเซียน ในการจัดงานทางจังหวัดนครพนม โดยทนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเป็นเงินจำนวนกว่า ๔ ล้านบาท โดยในพิธีเปิดงานมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วยนายธนาดุลย์ แสนทวีสุข, นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา .:.
สพป.อบ.3 เข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพป.อบ.3ได้ส่งตัวแทนกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 9 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดมุกดาหารและจ.นครพนม สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2556 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราขธานี .:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2556 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ 9 ธันวาคม 2556
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.อบ.3 ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณ สนามหน้าสถานีตำรวจภููธรอำเภอพิบุลมังสาหาร
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2556 โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณอนุสารีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา รองผอ.สพแป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานประฃุม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา รองผอ.สพป.อบ.3 และผอ.กลุ่มเรื่องการเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดนครพนม วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อบ.3 ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ , ผู้อำนวยการกลุ่ม,ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมร้องเพลง"ชะตาชีวิต" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร่วมขับร้องเพลง"ชะตาชีวิต" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติแก่งสะพือ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอพิบูลมังสาหารทุกหน่วยงาน
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของสพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของสพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผุู้อำนวยการ ผุู้อำนวยการกลุ่ม และบุุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและบรรยายในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศีกษา,บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ประจำปี 2556 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจดูสภาพจริงเชิงลึก วันที่ ๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๖ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานต้อนรับท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3.:.
รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู ,บุคลกรในสังกัดฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกคณะ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศก.2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อบ.3 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมธรรมภิบาล สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม.:.
นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม,ข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.อบ.3 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีโปรแกรมไปศึกษาดูงานที่ เมือง กวางจี,เว้,ดานัง, และฮอยอัน ของประเทศเวียดนาม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การจัดงานศิลปหัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2556.:.
นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป พร้อมกันที่บริเวณงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.เกษียณอายุราชการ 2556.:.
สพป.อบ.3 กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการปี 2556 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ศน. 1 คน , ผอ.ร.ร. 12 คน , ครู 17 คน, ช่างครุภัณฑ์ 3 คน รวม 33 คน โดยมีนายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธี พร้อมทั้งนายไพฑูรย์ บุญพุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ. และ นายบำเพ็ญ อินทร์โสม ประธาน กพท.ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม